تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ  در نخستين کنگرهء سکولار های ايران  -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه 

 خانه   |   آرشيو کلی مقالات   |   فهرست نويسندگان  |   آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت    |    جستجو  |    گنجينهء سکولاريسم نو

25 شهريور ماه 1395 ـ  15 ماه سپتامبر 2016

پيام حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) به کنگرهء چهارم

 درود های گرم ما را بپذیرید

       برگزاری چهارمين «کنگره سکولاردموکرات های ايران» را به همگی ايرانيان کوشنده در راه گسترش ارزش های سکولار شادباش می گوييم.

       تلاش و سازمان دهی خردمندانه و پايدار کنشگران اين  جنبش بر شاهدان و دست اندر کاران اپوزيسيون پوشيده نبوده و ايرانيان آزادی خواه را در طی سال های گذشته اميد فزاينده بخشيده است. در کنار رويش و باروری ساختار و سازمانی اين جنبش، ما گواه بر پیشبرد درونمايه  آن نيز بوده ايم و چشم براه گفتمان های تيزنگر و رهگشای آن در آينده می باشيم. نوشته ها و گفته های کوشندگان « جنبش سکولاردموکراسی ايران» بر بارمندی و ژرفای اندیشه اپوزيسيون ايران بسی افزوده اند.

       يکی از دستاوردهای ژرف اين جنبش روشن ساختن آن انديشه بوده که سکولاريزم تنها به جدايی نهاد دين و دولت نمی پردازد بلکه جدايی هرگونه ايدئولوژی از نهاد دولت را بايسته می شمارد.

       حزب مشروطه ی ايران (ليبرال دمکرات) در همين راستا اميد به گفت شنودهای پژوهشگرایانه برای آينده ی نزديک و دور ايران با کوشندگان اين جنبش داشته و به دستاوردهای آن کوشش ها بسيار اميدوار است.

       با آگاهی جنبش، تنی چند از هموندان حزب ما در گذار4 سال در نشست ها و تلاش های « جنبش سکولاردموکراسی ايران» همکاری نموده و ما را از دستاوردهای آن آگاه می داشته اند. اميد است که همکاری  ميان حزب ما و جنبش شما هر روز افزوده گشته و بر بنياد آن،  ايرانی، سربلند، آزاد، آباد و خردپرور ببار آید.

پاینده باد ایران

زنده باد ملت ایران

دبیر خانه حزب مشروطه ایران(لیبرال دمکرات)

 

بازگشت به خانه