توضيح: بعلت اشتباه فنی يکی از همکاران، بخش هائی از سايت ما از روی اينترنت پاک شده که مشغول ترميم آن هستيم.

کنگرهء سکولار دموکرت های ايران دارای عضو نيست و جلسات آن را هر ساله کميته ای از داوطلبان برگزار می کند

همهء کسانی که در کنگره شرکت می کنند صرفاً بعنوان ناظر حضور می يابند و يا سخن می گويند.

آئين نامه

 

پيوند به صفحات کنگرهء پنجم (کلن - 2017)

پيوند به صفحات کنگرهء چهارم (هامبورگ - 2016)

پيوند به صفحات کنگرهء سوم  (فرانکفورت، آلمان، 2015)

پيوند به صفحات کنگرهء دوم  (بوخوم، آلمان، 2014)

پيوند به صفحات کنگرهء اول سکولار دموکرات ها اشنگتن ، امريکا، 2013)

      کنگرهء آغاز فعاليت سکولارها (تورنتو، کانادا، 2011)