اطلاعات دربارهء نحوهء شرکت در کنگره    |     اطلاعات دربارهء محل برگزاری کنگره   

اعضاء کميتهء برگزاری کنگرهء پنجم     عکس ها       ويدئوها       سخنرانی ها      مقالات

کمک های مالی، مخارج، کمبودها   |    نحوهء ارسال کمک مالی    |       کنگره های قبلی 

Some English Introductory Notes

پشتيبانان کنگره که به کلن می آيند:

شهريار آهی سيروس آموزگار

ميلاد آقائی

شهرام آريان

محجوبه آذرنيا

کورش اعتمادی حسن اعتمادی شهلا اردلان مهين ارجمند مينا احدی
الاهه بقراط حميدرضا برهانی

اسدالله باقری

افشين بابازاده

فاروق اميری

رضا چاوشی

بهيه جيلانی رضا تقی زاده پريسيما پاشائی راد ناهيد بهمنی
عبدالستار دوشوکی شمس الدين دارابی اسماعيل خوئی محمدرضا حيدری ناهيد حسينی
محمدرضا روحانی

شاهپور رنجبر

بيژن رنجبر مهدی رضائی تازيک محسن ذاکری
شهرزاد شاه بخشی علی اصغر سليمی جعفر سليمانزاده

مهين سلطانی

هنا رياحی

سيمين صبری

آريو شهبانی

حسن شريعتمداری آرشاک شجاعی

شهناز شاه بخشی

شهرام عباسپور پرويز ضرغامی رضا ضرابی شمی صلواتی راضيه صلواتی

زمان فيلی

مژگان فانی سالک

نسترن عليی

مراد عزيزی

مهران عباسيان

محمدعلی گلی

حميد گلبابائی

کريم قصيم

آريا قجر

اختر قاسمی

احمد مقيمی

مهدی مفخمی

مراد معلم محمود مرادخانی آذر ماجدی

آرش مهدوی فرنگيس منفردزاده اسفنديار منفردزاده

علی منجزی

سيروس ملکوتی
اسماعيل نوری علا شيرين نجفی زاده منيژه ناظم مريم نادری شکوه ميرزادگی
 
  منوچهر يزديان تقی هاشمی عبدالحميد وحيدی

احمد وحدانی

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

isd.congress5@gmail.com

از همين ای ميل می توانيد

برای ارسال پيشنهاد در مورد

 موضوعات نشستها نيزاستفاده کنيد

1. سرود ملی ايران

2.  خوش آمد گوئی بوسيلهء نمايندهء کميتهء محلی

3. گزارش رئيس  کميتهء برگزاری

4. سخنان افتتاحيه

 

استراحت: 30 دقيقه

 

نشست اول

شنبه 11 صبح، 28 اکتبر

موضوع موقت:

تضاد وهماهنگی بين وحدت وکثرت

رئيس جلسه: آرش مهدوی

سخنران مدعو (20 دقيقه):

(در دست اقدام)

سخنران داوطلب 1 (10 دقيقه)

 

سخنران داوطلب 2 (10 دقيقه)

 

سخنران داوطلب 3 (10 دقيقه)

 

سخنران داوطلب 4 (10 دقيقه)

 

پرسش و پاسخ

تعطيل برای صرف نهار

نشست دوم

2 بعد از ظهر شنبه 28 اکتبر

موضوع موقت:

سه تجربهء متفاوت در وحدت کلمه:

مشروطيت، نهضت ملی، انقلاب 57

رئيس جلسه: کورش اعتمادی

سخنران مدعو (20 دقيقه):

(در دست اقدام)

سخنران داوطلب 1 (10 دقيقه)

 

سخنران داوطلب 2 (10 دقيقه)

 

سخنران داوطلب 3 (10 دقيقه)

 

سخنران داوطلب 4 (10 دقيقه)

 

پرسش و پاسخ

 

نشست سوم:

10 صبح يکشنبه  29 اکتبر

موضوع موقت:

معنای اپوزيسيون در غياب

وحدت چيست؟

رئيس جلسه: هنا رياحی

سخنران مدعو (20 دقيقه):

عبدالستار دوشوکی

سخنران داوطلب 1 (10 دقيقه)

 

سخنران داوطلب 2 (10 دقيقه)

 

سخنران داوطلب 3 (10 دقيقه)

 

سخنران داوطلب 4 (10 دقيقه)

 

پرسش و پاسخ

تعطيل برای صرف نهار

نشست چهارم

2 بعد از ظهر يکشنبه 29 اکتبر

موضوع موقت:

به کجا می رويم؟

رئيس جلسه: نسترن نيکی عليی

سخنران مدعو (20 دقيقه):

دکتر اسماعيل نوری علا

سخنران داوطلب 1 (10 دقيقه)

 

سخنران داوطلب 2 (10 دقيقه)

 

سخنران داوطلب 3 (10 دقيقه)

 

سخنران داوطلب 4 (10 دقيقه)

 

پرسش و پاسخ

 

مراسم اختتام کنگره:

جمع بندی و چشم انداز آينده

سخنان پايانی

 سرود ملی