آلبوم عکس های گرفته شده در دومين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران ـ بوخوم آلمان

ميرزاآقا عسگری (مانی)

دکتر اسماعيل خوئی ـ حسن اعتمادی

دکتر اسماعيل نوری علا

  

ناهيد بهمنی

فريدون احمدی

گلمراد مرادی، اسماعيل خوئی، محسن ذاکری، اسفنديار منفردزاده

حسن اعتمادی ـ پرتو نوری علا (رئيس جلسه اول) ـ مهندس حسن شريعتمداری

اسفنديار منفردزاده

دکتر محمدرضا روحانی

دکتر رضا حسين بر (رئيس جلسه دوم) ـ دکتر شهريار آهی

ناهيد بهمنی

عبدالرضا کريمی

کاوهء آهنگری

جوما بورش

دکتر گلمراد مرادی

پرويز ضرغامی

سهيلا ستاری

آريا قجر

آرش مهدوی

حسن اعتمادی ـ دکتر حسن کيانزاد (رئيس جلسه سوم) ـ آبتين آينه

احمد تاج الدينی

مهندس مسعود هارون مهدوی

مهران امير احمدی

کورش اعتمادی (رئيس جلسه چهارم) ـ الاهه بقراط

دکتر جلال ايجادی

جهانگير لقائی

آبان وحيد

ناصر پاک نژاد

علی اصغر سليمی

محسن بهزاد کريمی

محسن خاتمی (کمال)

رضا شاه حسينی

دکتر بهرام آبار

فريبا اعتماد (فالک هاوزن)

رامين گلبانگ

دارا صالح زاده

فريدون احمدی

اسماعيل خوئی، سبا خوئی، سيروس ملکوتی، زمان فيلی

آرمان چاروستائی، آرش مهدوی

احمد وحدانی، مراد عزيزی، مهدی رضائی تازيک، اسماعيل نوری علا، مهران اميراحمدی، ميلاد آقائی، شهرام عباسپور، محسن ذاکری

اعضاء شبکهء سکولار های سبز ايران برای آزادی و دموکراسی

0000