اعضاء کميتهء برگزاری کنگرهء سوم

دکتر اسماعيل نوری علا

مسئول امور اجرائی،

اداری و دعوت ها

ای ميل برای تماس:

esmail@nooriala,com

دکتر حسن کيانزاد

رئيس کميته

و مسئول امور بين المللی

ای ميل برای تماس:

drkianzad@yahoo.de

       
شهناز شاهبخشی

مسئول امور تدارکات

ای ميل برای تماس:

shahnaz@gmx.de

حسن اعتمادی

مسئول امور روابط عمومی

ای ميل برای تماس:

sedayeshoma@yahoo.com

       
       
     

محسن ذاکری

مسئول امور تشکيلاتی

ای ميل برای تماس:

mzakeri2011@gmail.com

 

 

بازگشت به صفحهء اول