پيوند به ويدئو؛ دقيقهء 24 ببعد

پيام همبستگی انجمن صلح آلمان*

به کنگرهء سکولار دموکرات های ايران

بمناسبت کنگره فرانکفورت شان در 13 و 14 تير 1394

خوانده شده در کنگره بوسيلهء دکتر گرموت لنرت - رئيس اجرائی انجمن

من به نمايندگی از جانب انجمن صلح آلمان (پدافند کنندگان متحد عليه جنگ) سخن می گويم. ما بخشی از «سازمان پدافند کنندگان متحد بين المللی عليه جنگ» هستيم. اين سازمان در راستای جهانی بدون جنگ تلاش می کند. ما شبکه ای جهانی از صلح جويان و مخالفان جنگ هستيم که در بيش از 80 گروه عضو در 40 کشور دارد. اين اعضاء از يکسو در مصر، اسرائيل، ترکيه و گرجستان مستقرند و، از سوی ديگر، در هندوستان. متأسفانه از کشورهای ميان اين دو منطقه عضوی نداريم.

ما همچنان باورمند به اعلاميهء بنيادين «سازمان پدافند کنندگان متحد بين المللی عليه جنگ» هستيم که در سال 1921 منتشر شده و اعلام می دارد که: «جنگ جنايت عليه بشريت است. بنابراين، من مصمم هستم که از هيچ نوع جنگی حمايت نکنم و در راستای برانداختن هرگونه علتی برای جنگ بکوشم».

يکی از دلايل مهم جنگ وجود «مذهب» است. در طول تاريخ بشر ميليون ها انسان به نام خدا قصابی شده اند. ايدئولوژی های مذهبی متعددی خود خواستار جنگ و فتح و تسليم انسان ها به احکام سرکوبگر مذهبی اند. مذهب اغلب نقش سرعت بخشنده به جدال هائی را بازی می کند که ماهيتی مذهبی ندارند. از مذهب برای توجيه جنگ و بسيج مردمان استفاده می شود. قرن ها است که به سربازان گفته می شود که آنها در راه خدا و وطن  می جنگند. و «خدا پشتيبان آنها است». حتی امروزه نيز در ارتش های کشورهای نسبتاً سکولار، دينکاران ارتشی جنگ و کشتار جمعی را موجه کرده . از اين طريق ادامهء کار سربازان را تضمين می کنند.

با اين همه، ما نبايد فراموش کنيم که می توان از مذهب قرائتی خشونت پرهيز و صلح جويانه نيز داشت و امکان اينکه مؤمنان حقوق بشر و ارزش های روشنگری را فراتر از احکام خشن و سرکوبگر مذاهب بدانند وجود دارد. اين واقعيت را حضور مؤمنانی از اين دست در ميان جنبش های صلح طلبانه، خشونت پرهيز و مخالفان وجدانی جنگ نشان می دهد.

بعلاوه، ما بايد بر اين نکته آگاه باشيم که ايدئولوژی های سکولار نيز می توانند منشاء پيدايش ديکتاتوری های بی رحم و جنگ باشند. ساز و کار آنها چندان تفاوتی با ايدئولوژی های مذهبی ندارد. اتفاقی نيست که، مثلاً، ناسيوناليسم را «مذهب سکولار» و يا «مذهبی سياسی» نيز خوانده اند.

پيش از 1979، به نظر می رسيد که جهان در مسير مدرنيزه و سکولار شدن گام بر می دارد. اما اين وضعيت با حدوث انقلاب اسلامی در ايران تغيير کرد. از آن پس، اسلام سياسی تبديل به نيروئی جهانی شده است که رژيم های سياهکار سياسی چند و تروريسم افراطی را در جهان خلق کرده است. بسياری از کسانی که در جنبش صلح فعالند از اين واقعيت آگاه نيستند که اين تروريسم صلح طلبان را نيز در آماج خود دارد؛ مثل کشتار فعالان صلح جوئی که در ماجرای «چارلی ابدو» در ژانويهء 2015 جان خود را از دست دادند. اسلاميسم، در عين حالی که صريح ترين ايدئولوژی مذهبی در مقياسی جهانی بشمار می رود، خود موجب آن شده است که در يک دههء گذشته، و در نقاط مختلف جهان، مذاهب بنيادگرا و سياسی شدهء ديگری نيز بوجود آيند؛ که همچون ناسيوناليسم هندو در هندوستان، ناسيوناليسم مسيحی ارتجاعی در اروپای شرقی، ناسيوناليسم مذهبی يهودی در اسرائيل، «خلقت مداران» در قارهء امريکا، ارتش مقاومت خداوند در افريقای شرقی، و بنيادگرائی، و بنيادگرايان مسيحی در ايالات متحدهء امريکا، خود را برای آخرين نزاع آخرت مدار پيش بينی شده آماده می سازند. اروپای غربی منزلگاه سکولارترين مذاهب در جهان است. اما حتی در نروژ هم يک جنگندهء مسيحی، که خود را شواليهء جنگ صليبی می خواند، دست به کشتاری دسته جمعی می زند و، بدينسان جدائی مذهب از حکومت همچنان به تحقق کامل نپيوسته است.

در آلمان، همزمان با اينکه جامعه بيش از پيش سکولار می شود، کليساها و اتحاديه های مذهبی همچنان بر قدرت نهادينهء خويش، و کمک های گستردهء مالی که از دولت ها دريافت می کنند، و تبعيض ناشی از برتری دادن به مسيحيت در بازار کار، و برقراری قوانين ضد کفر تکيه دارند.

در پايان ما حمايت خود را از تلاش شما برای استقرار سکولار دموکراسی که در عين حال کوششی برای حقوق بشر و صلح است اعلام می داريم. ايران نخستين کشوری خواهد بود که به ظلم مذهبی پايان خواهد داد.

* www.dfg-vk-mainz.de/

 

______________________________________________________________

Message of solidarity from DFG-VK Hesse

To the Congress of Iranian Secular Democrats

On the occasion of their congress in Frankfurt, 4th/5th July 2015

Read by: Dr. Gernot Lennert, DFG-VK Hesse secretary

 

I am speaking on behalf of the German Peace Society – United War Resisters‘ – Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegner und Kriegsdienstgegnerinnen. We are a section of  War Resisters‘ International. War Resisters' International works for a world without war. We are a global pacifist and antimilitarist network with over 80 affiliated groups in 40 countries. There are affiliates on the one hand in Egypt, Israel, Turkey and Georgia and on the other hand in India, unfortunately not yet in the countries in between. 

We remain committed to the War Resisters‘ International founding declaration from 1921 that “War is a crime against humanity. I am therefore determined not to support any kind of war, and to strive for the removal of all causes of war”.

One important cause of war is religion. During the history of mankind millions of human beings have been slaughtered in the name of some god. Several religious ideologies themselves call for war and conquest and for the submission of human beings to repressive religious rules. Religion frequently functions as an accelerant of conflicts that are primarily non-religious. Religion is used to justify war and to mobilise people for war. Since centuries soldiers are told that they are fighting for god and fatherland and that „God is on our side“. Even today in the armies of more or less secular states military chaplains give blessing to war and mass murder and thereby ensure that soldiers continue to function.

However, we must not forget that religion can be interpreted as well in a non-violent and peaceful way and that it is possible for believers to place human rights and the values of enlightenment above violent and repressive religious dogmas. This is shown by the important role of believers within the movements for peace, non-violence and conscientious objection.

Furthermore we must be aware that secular ideologies as well can produce brutal dictatorships and wars. Their mechanisms are often not very different from religious ideologies. It is no coincidence that for instance nationalism has been called “secular religion“ and “political religion“.

Before 1979 the world seemed to be on the path of modernisation and secularisation. This changed with the Islamic Revolution in Iran. Since then political Islam has become a global force, creating atrocious political regimes and an excessive worldwide terrorism. Most people in the peace movement are not aware of it: This terrorism is targetting pacifists as well, like the pacifist activists murdered in January 2015 in the massacre at Charlie Hebdo. While Islamism is the most conspicuous religious political ideology on a global scale politicised and fundamentalist religion has been on the rise elsewhere during the past decades, e.g. Hindu nationalism in India, reactionary Christian nationalism in Eastern Europe, Jewish religious nationalism in Israel, creationists in the Americas and elsewhere, the Lord’s Resistance Army in Eastern Africa and influential Christian fundamentalists in the United States preparing for the final apocalyptic battle of Armageddon. Western Europe is most secular major region in the world. But even in Norway a self-appointed crusader knight committed a mass murder, and the separation of state and church is far from complete. While in Germany society is becoming more secular the churches and religious associations cling to their institutional power, to the huge financial subsidies received from the state, to the pro-Christian discrimination in the job market and to the blasphemy law.

We fully support your struggle for secular democracy which is at the same time a struggle for human rights and peace. We hope that it will become possible to hold such a conference in Iran. The rise of the present wave of Islamism started in Iran. Perhaps Iran will be the first country to get rid of this religious tyranny.

Dr. Gernot Lennert, secretary DFG-VK Hesse

________________________________________________

Grußbotschaft der DFG-VK Hessen an die Iranian Secular Democrats

anlässlich ihres Kongresses in Frankfurt a.M., 4./5. Juli 2015

(deutsche Version des auf Englisch vorgetragenen Grußworts)

 

Ich spreche im Namen der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegner und Kriegsdienstgegnerinnen. Wir sind eine Sektion der War Resisters‘ International. Die War Resisters' International setzt sich für eine Welt ohne Krieg ein. Wir sind ein globales pazifistisches und antimilitaristisches Netzwerk mit mehr als 80 Mitgliedsgruppen in 40 Ländern. Es gibt Mitgliedsgruppen in Ägypten, Israel, der Türkei und Georgien einerseits und in Indien andererseits,  leider noch nicht in den Ländern dazwischen.

Wir bekennen uns zur Gründungserklärung der War Resisters‘ International von 1921: „Krieg ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Ich bin daher entschlossen, keine Art von Krieg zu unterstützen und für die Beseitigung aller seiner Ursachen zu kämpfen.“

Eine wichtige Ursache von Krieg ist Religion. In der Geschichte der Menschheit sind Millionen von Menschen im Namen irgendeines Gottes abgeschlachtet worden. Mehrere religiöse Ideologien fordern selbst Krieg und Eroberung und die Unterwerfung menschlicher Wesen unter repressive religiöse Regeln. Auch wenn Kriege primär nicht-religiös sind, fungiert Religion häufig als Brandbeschleuniger. Religion wird genutzt, um Krieg zu rechtfertigen und um Menschen für Krieg zu mobilisieren. Seit Jahrhunderten wird Soldaten gesagt, dass sie für Gott und Vaterland kämpfen und „Gott ist auf unserer Seite“. Selbst in den Armeen mehr oder weniger säkularer Staaten geben heute Militärseelsorger ihren Segen für Krieg und Massenmord und stellen damit sicher, dass  Soldaten weiterhin funktionieren.

Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass Religion in einer gewaltfreien und friedlichen Weise interpretiert werden kann und dass es für Gläubige möglich ist, Menschenrechte und die Werte der Aufklärung über gewaltsame und repressive religiöse Dogmen zu stellen. Dies zeigt sich in der wichtigen Rolle von Gläubigen in den Bewegungen für Frieden, Gewaltfreiheit und Kriegsdienstverweigerung.

Darüberhinaus müssen wir uns bewusst sein, dass auch säkulare Ideologien brutale Diktaturen und Kriege hervorbringen können. Die Mechanismen sind oft nicht sehr verschieden von denen religiöser Ideologien. Es ist kein Zufall, dass zum Beispiel Nationalismus als „säkulare Religion“ und als „politische Religion“ bezeichnet wurde.

Vor 1979 schien die Welt auf dem Weg zur Modernisierung und Säkularisierung zu sein. Das änderte sich mit der Islamischen Revolution im Iran. Seitdem ist der politische Islam eine globale Macht geworden, die scheußliche politische Regime und einen exzessiven weltweiten Terrorismus hervorgebracht hat. Die meisten in der Friedensbewegung sind sich dessen nicht bewusst: Dieser Terrorismus zielt auch auf Pazifisten, wie die Pazifisten, die im Januar 2015 beim Charlie-Hebdo-Massaker ermordet wurden. Während der Islamismus im globalen Maßstab die auffälligste religiöse politische Ideologie ist, gab es während der vergangenen Jahrzehnte auch anderswo einen Aufstieg von politisierter und fundamentalistischer Religion, z.B. Hindu-Nationalismus in Indien, reaktionärer christlicher Nationalismus in Osteuropa, Nationalreligiöse in Israel, Kreationismus in Amerika und anderswo, die Lord’s Resistance Army in Ostafrika und einflussreiche christliche Fundamentalisten in den Vereinigten Staaten, die sich auf die apokalyptische Endschlacht von Armageddon vorbereiten. Westeuropa ist die säkularste größere Region der Welt. Aber sogar in Norwegen hat ein selbsternannter Kreuzritter einen Massenmord verübt, und die Trennung von Staat und Kirche ist weit entfernt davon, vollständig zu sein. Während in Deutschland die Gesellschaft säkularer wird, krallen sich Kirchen und religiöse Verbände an ihre institutionelle Macht, an die riesigen finanziellen Subventionen seitens des Staates, an die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt zugunsten von Kirchenmitgliedern und an das Blasphemiegesetz.

Wir unterstützen Ihren Kampf für säkulare Demokratie, der gleichzeitig und ein Kampf für Menschenrechte und Frieden ist. Wir hoffen, dass es möglich werden wird, eine solche Konferenz im Iran abzuhalten. Der Aufstieg der gegenwärtigen Welle des Islamismus begann im Iran. Vielleicht wird der Iran das erste Land sein, das die religiöse Tyrannei abschüttelt.

Dr. Gernot Lennert, Landesgeschäftsführer der DFG-VK Hessen