ويدئوها

گزارش سومین کنگره سکولار دموکرات های ایران

 __________________________________

مراسم افتتاح کنگره

سخنان شهناز شاه بختی، دکتر حسن کيانزاد، دکتر سيروس آموزگار

(اين ويدئو هنوز آماده نيست)

 __________________________________

نشست اول

حسن اعتمادی، دکتر سياوش عبقری، حسن ماسالی

حميدرضا برهانی

دکتر مريم مؤذن زاده

دکتر شهلا عبقری

دکتر سياوش عبقری

کورش اعتمادی

مراد معلم

زمان فيلی

رضا پرچی زاده

(اين ويدئو هنوز آماده نيست)

 __________________________________

نشست دوم (بخش اول)

https://www.youtube.com/watch?v=XPZjtTlshvM

دکتر رضا تقی زاده

 

نشست دوم (بخش دوم)

https://www.youtube.com/watch?v=vHH2lQFZnwk

 

نشست دوم (بخش سوم)

https://www.youtube.com/watch?v=z2sHkBw-tUE

نشست دوم (بخش چهارم)

https://www.youtube.com/watch?v=Nsq-uZj9R5c

_________________________________

نشست فوق العادهء  روز اول با حضور مهمانان المانی

https://www.youtube.com/watch?v=a1ZkA8SA174

 __________________________________

نشست سوم (بخش اول):

https://www.youtube.com/watch?v=SFy7In4z83g

 

نشست سوم (بخش دوم)

https://www.youtube.com/watch?v=_1O9QSFMKIw

 

__________________________________________________

پايان نشست سوم (بخش سوم)

 https://www.youtube.com/watch?v=_IENdCvaa4U

___________________________________________________________

 

آغاز نشست چهارم (بخش اول)

https://www.youtube.com/watch?v=_IENdCvaa4U

نشست چهارم -  بخش آخر

https://www.youtube.com/watch?v=KDQaoG6FMpU

 

بازگشت به صفحهء اول