اطلاعيه در مورد نتايج اولين انتخابات  داخلیِ شورای آلترناتيو

هموندان گرامی

همانگونه که آگاهيد، در نشست چهارم مجمع عمومی مهستان(+)، که در روز 22 بهمن 1396 در تالار زووم مهستان انجام شد

 نتايج انتخابات شورای آلترناتيو به شرح زير اعلام شد. به ترتيب حروف الفبا:

آقای ميلاد آقائی - آقای هلمند اربابی - خانم بهنوش اسحاقی - خانم شرين اسفندارمز - آقای حسن اعتمادی - خانم پگاه امينی - آقای حسن دانشور - آقای محمد فارسی -

خانم سپيده قياسوند - آقای مهدی مفخمی - آقای آرمان نجم - آقای اسماعيل نوری علا - آقای منوچهر يزدييان. (آقای آرمان نجم در تاريخ 22 فروردين 1397 از عضويت در مهستان استعفا دادند)

اين شورا در جلسه 22 اسفندخود موفق شد که انتخابات داخلی اش را انجام داده و اشخاص زير را برای وظايف مختلف شورا انتخاب کند:

* آقای حسن اعتمادی - رئيس و سخنگو

* آقای دکتر اسماعيل نوری علا - مدير امور اجرائی

* آقای حسن دانشور - سرپرست کميسيون های امور ماقبل فروپاشی همچون ارتباطات، دولت سايه و دولت موقت، قانون اساسی و حقوق بشر.

* آقای دکتر محمد فارسی - سرپرست کميسيون های مربوط به ايام پس از فروپاشی: کميسون های استانی و قومی - کميسيون های اقشار اجتماعی -

و کميسيون های اختصاصی امور دولتی

 

سپس آقای دکتر نوری علا همکاران خود را به شرح زير برگزيدند:

* خانم سپيده قياسوند - مدير دفتر امور اداری و مالی

* آقای منوچهر يزديان - مدير دفتر امور عضويت ها

* خانم شرين اسفندارمز - مدير دفتر روابط عمومی

* آقای ميلاد آقائی - مدير دفتر امور فنی

HOME