نحوهء عضويت در مهستان

در صورت تمايل به عضويت در مهستان جنبش، همراه با اعلام موافقت خود با سند موسوم به پيمان نامهء عصر نو اطلاعات زير را با يک قطعه عکس به آدرس ای ميل مهستان بفرستيد:

1. نام و نام خانوادگی به فارسی و لاتين

2. آدرس پستی و شماره (های) تلفن

3. تاريخ و محل تولد

4. شغل و تخصص (همراه با مدارک لازم)

E-mail: mehestan.isdm@gmail.com

Fax: (US) : 509-352-9630

خبرنامه های مهستان:

1   2  3   4

پيوندها

دلايل تشکيل و نقش مهستان جنبش

 همراه با نهادها و چارت سازمانی

تاريخچهء مهستان و گزارش پيشرفت کار

برخی مفاهيم بنيادی   معنای واژهء مهستان

ويدئوی نشست مقدماتی

ويدئوهای دو جلسه مذاکرات هيئت مؤسس: 1   2

ويدئوهای نشست های مجمع عمومی مهستان

1   2    3   4

مصاحبه ها        ويدئو ها

 

مصاحبه ها

(در دست آماده سازی است)