برای شراکت در ساختن ايران آزاد و آباد و بی تبعيض فردا، به جنبش سکولار دموکرات های ايران بپيونديد

بازگشت به خانه

مصوبات نخستين مجمع عمومی عادی جنبش سکولار دموکراسی ايران

يک. بخشی از مؤسسان نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران، که امضاء کنندگان و باورمندان به مفاد متن موسوم به پيمان نامهء عصر نو محسوب می شوند، در تاريخ 12 و 13 مرداده ماه 1392، همزمان با بزرگداشت 107 مين سالگرد پيروزی انقلاب مشروطه، در حومهء شهر واشنگتن دی.سی، پايتخت ايالات متحدهء امريکا، در نخستين کنگره سکولار دموکرات های ايران، که به رياست آقای دکتر اسماعيل خوئی برگزار شد، گرد هم آمده و در پايان روز يکشنبه سيزدهم مرداد ماه تصميم گرفتند تا از اين پس نام جنبش سکولار دموکراسی ايران را برای تشکيلات و فعاليت های منسجم آيندهء خود برگزينند   و مجلس خود را اولين مجمع عمومی عادی جنبش بخوانند.

دو. مؤسسان مزبور تصميم گرفتند که از اين پس، هر ساله، در سالگرد پيروزی انقلاب مشروطهء ايران، کنگرهء جنبش را با نام کنگرهء سکولار دموکرات های ايران برگزار کرده و از آن بعنوان مجمع عمومی جنبش استفاده نمايند.

سه. مؤسسان مزبور، پس از استماع و بحث دربارهء برخی از پيشنهادهای رسيده برای ويراستاری و تکميل پيمان نامهء عصر نو، تصميم گرفتند که، پس از حذف بخش قصد داريم چه کنيم آن، کار تکميل مقدمه و بخش اول اين سند را به تشکيلات آتی جنبش واگذار کرده و از آنها بخواهند که تا اول مهر 1392 متن ويراستاری شده را به تصويب مجمع عمومی اعضاء جنبش که بصورت اينترنتی تشکيل خواهد شد برسانند. رهنمود مؤسسان در اين امر چنين بود: تنها پيشنهاداتی برای تغيير مفاد پيمان نامه پذيرفته می شوند که ناقض و نافی هيچ يک از اصول آن نبوده و در تقويت و تکميل ديدگاه و انشاء حاکم بر آن مطرح شده باشند.

چهار. از اين پس اعضاء مؤسس با نام اعضاء جنبش خوانده شده و دارای هيچگونه مزيتی بر پيوستگان آتی به جنبش، که پيمان نامه عصر نو را پذيرفته و امضاء خود را پای سند حاضر بگذارد، نخواهند بود.

پنج. بالا ترين مرجع تصميم گيری در مورد سياست های کلان، و نيز انتخاب گردانندگان تشکيلات اين جنبش، کنگرهء ساليانهء اعضاء جنبش سکولار دموکراسی ايران بشمار می رود. اما مسئولان جنبش می توانند مجامع فوق العاده اعضاء را نيز بصورت اينترنتی برگزار کنند.

شش. کنگرهء عادی جنبش، هر ساله، در سالگرد پيروزی انقلاب مشروطه ايران و بصورت حقيقی برگزار خواهند شد و آن دسته از اعضاء جنبش که در محل برگزاری کنگره حاضر نباشند بصورت اينترنتی در رأی گيری ها شرکت خواهند داشت.

هفت. نمودار سازمانی جنبش سکولار دموکراسی ايران، که در طول يک سال و در سه مرحله متحقق خواهد شد، تکميل شده و به تصويب رسيد. مطابق اين نمودار اعضاء منتخب شورايعالی جنبش هفت تن هستند که کارگزاران وظايف مختلف جنبش محسوب می شوند و مشترکاً مسئول انتخاب ديگر وابستگان به تشکيلات جنبش خواهند بود.

هشت. جزئيات مربوط به شرح وظايف اجزاء جنبش را شورايعالی جنبش در ظرف ماه آينده تدوين کرده و به تصويب اولين مجمع عمومی فوقالعاده اعضاء جنبش خواهد رساند.

نه. در پايان کنگره، و بر اساس نمودار تصويب شده، انتخابات شورايعالی جنبش به عمل آمد.

 

بازگشت به خانه

2013 ـ Iranian Secular-Democracy Movement - Admin@isdmovement.com - Fax: 509-352-9630