برای شراکت در ساختن ايران آزاد و آباد و بی تبعيض فردا، به جنبش سکولار دموکرات های ايران بپيونديد

بازگشت به خانه

 

آشنائی با مشاوران شورای دبيران جنبش سکولار دموکراسی ايران

به موجب مادهء 25 اساسنامهء جنبش، مبنی بر اينکه شورای دبيران جنبش می تواند از ميان اشخاص صاحب نظر عضو جنبش، عده ای را دعوت کند تا، هر زمان که لازم باشد، با دعوت شورا و بدون داشتن حق رأی، در جلسات شورای دبيران شرکت نموده و در مورد بحث های جاری اظهار نظر نمايند، افراد زير بعنوان مشاوران شورا انتخاب شده اند:

 

اعضاء هيئت مشاوران شورای دبيران جنبش سکولار دموکراسی

     

دکتر حسن کيانزاد، رئيس هيئت مشاوران،

کامبيز با سطوت، پرويز ضرغامی، محسن بهزاد کريمی،

و مهدی زمانی

 

مشاوران غيرعضو جنبش

             

الاهه بقراط، محمدرضا روحانی، دکتر علی نيری، احمد تاج الدينی، پرويز حدادی زاده، دکتر کورش فرزين، مراد معلم

 

متن ماده 25

ماده 25: شورای دبيران جنبش می تواند از ميان اشخاص صاحب نظر عضو جنبش، عده ای را دعوت کند تا، هر زمان که لازم باشد، با دعوت شورا و بدون داشتن حق رأی، در جلسات شورای دبيران شرکت نموده و در مورد بحث های جاری اظهار نظر نمايند.

تبصره: ضرورتی وجود ندارد که کليهء اعضاء هيئت مشاوران شورای دبيران عضو جنبش باشند و شورای مزبور می تواند از شخصيت های غير وابسته ای که وجودشان به کار شورا غنا می بخشد نيز دعوت کند تا، بدون داشتن پيوند تشکيلاتی در جنبش، در هيئت مشاوران حضور يابند.

 

بازگشت به خانه

2013 ـ Iranian Secular-Democracy Movement - Admin@isdmovement.com - Fax: 509-352-9630