برای شراکت در ساختن ايران آزاد و آباد و بی تبعيض فردا، به جنبش سکولار دموکرات های ايران بپيونديد

بازگشت به خانه

 

آشنائی با دفتر هماهنگی و امور اجرائی جنبش

طبق مادهء 34 اساسنامهء جنبش سکولار دموکراسی ايران، اهم وظايف دفتر هماهنگی و امور اجرائی جنبش به شرح زير است:

الف: حصول اطمينان از برقراری همخوانی و هماهنگی بين فعاليت های مختلف دفاتر جنبش

ب. سرپرستی و نظارت بر کارهای اجرائی و تقسيم وظايف بين دفتر امور اداری و مالی و دفتر انتشارات و تبليغات.

پ: نظارت بر انجام عمليات مربوط به انتخابات شورای دبيران جنبش

ت: نظارت بر انجام عمليات لازم برای برگزاری مجامع عادی و فوق العادهء جنبش

ث: اجرای فعاليت های مربوط به روابط عمومی

 

در جريان برگزاری مجمع مؤسسان جنبش،

دکتر اسماعيل نوری علا (دنور ـ کلرادو ـ امريکا)

بعنوان دبير اين دفتر و سخنگوی جنبش انتخاب شد.

ای ميل برای تماس با دبير دفتر هماهنگی و امور اجرائی جنبش:

esmail@nooriala.com

 

بازگشت به خانه

2013 ـ Iranian Secular-Democracy Movement - Admin@isdmovement.com - Fax: 509-352-9630