برای شراکت در ساختن ايران آزاد و آباد و بی تبعيض فردا، به جنبش سکولار دموکرات های ايران بپيونديد

بازگشت به خانه

 

آشنائی با دفتر امور اداری و مالی جنبش

طبق مادهء 35 اساسنامهء جنبش سکولار دموکراسی ايران، اهم وظايف دفتر امور اداری و مالی جنبش به شرح زير است:

الف: ادارهء امور دفتری و بايگانی و انجام مکاتبات اداری  

پ: ادارهء امور مالی جنبش

پ: تهيه منابع مالی برای فعاليت های جنبش

ت: نظارت بر و تصويب کليهء فعاليت های مالی همهء واحدهای جنبش

ث: تهيه گزارش مالی برای تقديم به کنگرهء ساليانهء جنبش

 

در جريان برگزاری مجمع مؤسسان جنبش، خانم نسترن نيکی عليی (تورنتو ـ کانادا) بعنوان دبير اين دفتر انتخاب شد.

ای ميل برای تماس با دبير دفتر امور اداری و مالی جنبش:

justice.iran@gmail.com

 

بازگشت به خانه

2013 ـ Iranian Secular-Democracy Movement - Admin@isdmovement.com - Fax: 509-352-9630