برای شراکت در ساختن ايران آزاد و آباد و بی تبعيض فردا، به جنبش سکولار دموکرات های ايران بپيونديد

بازگشت به خانه

 

آشنائی با دفتر هماهنگی فعالیت های مشترک سازمان های سیاسی

مطابق مادهء 39 اساسنامهء جنبش سکولار دموکراسی ايران، اهم وظايف دفتر هماهنگی فعالیت های مشترک سازمان های سیاسی به شرح زير است:

الف: شناسائی سازمان های سياسی همخوان با اهداف جنبش

ب: ايجاد سر پل های ارتباطی و ورود به مذاکره با سازمان های سياسی همخوان با اهداف             جنبش

پ: ايجاد مجمع نمايندگان سازمان های سکولار دموکرات بمنظور هماهنگ ساختن فعاليت های مربوط به اشاعهء فکر سکولار دموکراسی و نيز انجام اکسيون های مشترک.

           

در جريان برگزاری مجمع مؤسسان جنبش، آقای حسن اعتمادی (استکهلم ـ سوئد) بعنوان اولين دبير اين دفتر انتخاب شد.

* در جلسهء مورخ 10 ژوئيهء 2014 (19 تير ماه 1393) شورای دبيران تصميم گرفت که آقای محسن ذاکری مسئوليت اين دفتر را بر عهده گرفته و آقای حسن اعتمادی مسئول دفتر عضويت ها، باشگاه و شاخه های جنبش شوند.

محسن ذاکری

ای ميل برای تماس با دبير دفتر هماهنگی فعالیت های مشترک سازمان های سیاسی:

mzakeri2011@gmail.com

 

بازگشت به خانه

2013 ـ Iranian Secular-Democracy Movement - Admin@isdmovement.com - Fax: 509-352-9630