برای شراکت در ساختن ايران آزاد و آباد و بی تبعيض فردا، به جنبش سکولار دموکرات های ايران بپيونديد

بازگشت به خانه

 

آشنائی با دفتر مطالعات سياسی و مبارزاتی جنبش

طبق مادهء 37 اساسنامهء جنبش سکولار دموکراسی ايران، اهم وظايف دفتر مطالعات سياسی و مبارزاتی جنبش به شرح زير است:

الف: بررسی مداوم جريانات سياسی در ايران و خارج از اين کشور

ب: تهيهء گزارشات تحليلی در مورد اين جريانات برای به روز نگاه داشتن شورای دبيران جنبش

پ: پيشنهاد صدور اعلاميه ها و بيانيه های حاوی موضعگيری های جنبش، به شورای دبيران جنبش

ت: تهيه متن اين گونه اسناد برای انتشار در رسانه ها، پس از تصويب در شورای دبيران جنبش

ث: پيشنهاد تاکتيک ها و اقدامات سياسی ـ اجتماعی، در راستای اهداف پيمان نامه

ج: ايجاد مجمع انديشمندان برای کمک گرفتن از نظرات صاحب نظران مختلف.

 

در جريان برگزاری مجمع مؤسسان جنبش، آقای دکتر حسن ماسالی (واشنگتن دی.سی ـ امريکا) بعنوان دبير اين دفتر انتخاب شد. اما، در پی هفت جلسهء شورای دبيران، در تاريخ 30 سپتامبر، دکتر ماسالی، که درگير انتشار خاطرات شش جلدی خود بود، از شورای دبيران خواست تا او را از شرکت در جلسات شورا و دبيری دفتر مطالعات سياسی جنبش معاف دارند. شورا با اين خواست موافقت کرده و از ايشان دعوت کرد که بعنوان مشاور شورا، هر زمان که شورا نيازمند شد، در جلسات آن شرکت کنند.

در همين جلسه، مطابق پيش بينی های ماده 32 اساسنامه، آقای مهدی مفخمی بعنوان دبير دفتر مطالعات سياسی جنبش برگزيده شد.

 

   

مهدی مفخمی

ای ميل برای تماس با دبير دفتر مطالعات سياسی و مبارزاتی جنبش:

mmofakhami@gmail.com

 

بازگشت به خانه

 

2013 ـ Iranian Secular-Democracy Movement - Admin@isdmovement.com - Fax: 509-352-9630