برای شراکت در ساختن ايران آزاد و آباد و بی تبعيض فردا، به جنبش سکولار دموکرات های ايران بپيونديد

 

بازگشت به خانه

اطلاعيهء شورای دبيران جنبش

در مورد لغو عضويت سه تن از اعضاء جنبش

از آنجا که سه تن از اعضاء جنبش سکولار دموکراسی ايران، بصورت مضبوط و قابل استناد، منکر اصول ضرورت انحلال طلبی، آلترناتيو سازی و استقلال جنبش از رهبری اعلام نشده در داخل کشور شده و عليه اين باورها، که همگی در پيمان نامهء عصر نو ذکر شده، موضع گرفته اند، شورای دبيران جنبش، در جلسهء مورخ 15 فوريهء 2014 خود، تصميم گرفت که، مطابق مادهء 8 اساسنامهء جنبش، آقايان محمد زمانی (آلمان)، مهدی حاذق اعظم (امريکا) و ديويد اعتباری (برزيل) را از عضويت در جنبش معاف نمايد. اين تصميم با نظر موافق هيئت مشاوران شورا نيز همراه بود. بديهی است که آقايان نامبرده می توانند، مطابق پيش بينی های اساسنامهء جنبش، نسبت به اين تصميم اعتراض نموده و برای رسيدگی به پروندهء معافی خود خواستار تجديد نظر شوند. در آن صورت شوراي دبيران جنبش کميسيونی سه نفره را مأمور رسيدگی به پرونده کرده و با در نظر گرفتن توصيهء اين کميسيون موقت در مورد معافيت قطعی اعضاء مزبور تصميم نهائی را اتخاذ خواهد کرد.

دبير دفتر امور اداری ومالی جنبش

نسترن نيکی عليی

 

توضيح: در پی اين نامه آقايان اعتباری و حاذق اعظم از عضويت در جنبش استعفاء دادند و آقای محمد زمانی با فرستادن اعتراضيه ای تقاضای تشکيل هيئت رسيدگی داده اند و اين امر در دست اقدام است.

 

کميسيون رسيدگی

جناب آقای محمد زمانی‌

شورای هیات دبیران "جنبش سکولار دموکراسی ایران"  به موجب درخواست شما، کمیسیونی را با شرکت آقایان پرویز ضرغامی، مهدی مفخمی و حسن اعتمادی تعیین نموده است تا به اعتراض شما مبنی بر لغو عضویت تان از این  جنبش رسیدگی نمایند.

از شما خواهش می شود آمادگی خودتان را برای شرکت در این جلسه، در یکی‌ از دو تاریخ پیشنهاد شده اعلام بفرمایید

با احترام از طرف کمسیون رسیدگی به شکایت آقای محمد زمانی‌ - حسن اعتمادی

 

تاریخ دو روز پیشنهاد شده برای تشکیل جلسه کمسیون رسیدگی

جمعه ۲۸ فوریه ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپا

دوشنبه ۳ مارس ساعت ۱۹:۰۰

****************

درود بانو نسترن علیی و شورای دبیران

  احتراما؛ سؤال مشخص من این است که آیا برخی از این افراد در شورای دبیران هستند؟ آیا از این سه نفر آقایان محترم، فردی به تعلیق من در عضویت از جنبش رأی داده اند یا خیر؟ البته تا آنجایی که من اطلاع دارم آقای حسن اعتمادی و مهدی مفخمی رأی به لغو عضویت من داده اند. بدیهی است افرادی که به لغو عضویت من رأی داده اند نمی توانند در هیت داوری بیطرف شرکت داشته باشند. در نتیجه خواستار بازنگری در این هیئت سه نفره هستم و می توان از اعضای دیگر جنبش در این زمینه بهره جست. لطفا این مطلب را در سایت جنبش درج نمایید.

با مهر

محمد زمانی

 

**************** 

آقای محمد زمانی

نامهء توضيحی شما مبنی بر نشناختن صلاحيت هيئت تعيين شده از جانب شورای دبيران جنبش دريافت شد. از آنجا که اساسنامهء جنبش تشخيص صلاحيت هيئت های رسيدگی را جز به شورای دبيران به کس ديگری محول نکرده است، در صورت امتناع از شرکت در جلسهء اين هيئت، حکم لغو عضويت شما قطعی خواهد شد. در اين مورد تا پايان ماه فوريه به شما فرصت داده می شود.ه

از طرف هيئت رسيدگی تعيين شده از جانب شورای دبيران

حسن اعتمادی

26 فوريهء 2016

**************** 

 

بازگشت به خانه

2013 ـ Iranian Secular-Democracy Movement - Admin@isdmovement.com - Fax: 509-352-9630