بازگشت به صفحهء اول کنگرهء چهارم

فايل های ديداری و شنيداری:

دربارهء چهارمين کنگره

حسن اعتمادی، رئيس کميتهء برگزاری کنگره

در گفتگو با سعيد بهبهانی در تلويزيون ميهن

فايل ويدئوئی           فايل صوتی

 15 امرداد 1395

حسن اعتمادی و احمد وحدانی

فايل تصويری      فايل صوتی

 

 22 امرداد 1395

محسن ذاکری و مجيد آژنگ

فايل صوتی      فايل تصويری

 

19 امرداد 1395

نسترن نيکی عليی ـ مهدی مفخمی

فايل صوتی      فايل تصويری

 

گفتگوی چهارم - 26 امرداد 1395

دکتر رضا حسين بر - اسفنديار منفردزاده

منوچهر يزديان

فايل صوتی      فايل تصويری

 

12 شهريور 1395

کورش اعتمادی - علی اصغر سليمی

اسماعيل نوری علا

فايل صوتی      فايل تصويری

 

کنگرهء چهارم و ديگر مسائل

در گفتگو با اسماعيل نوری علا

گفتگوگر رضا گهرزاد ـ تلويزيون انديشه

 

سخنان محمدرضا روحانی>>>

 

سخنان آذر ماجدی>>>