صفحات مخصوص کنگرهء چهارم - هامبورگ - آلمان - 10 و 11 سپتامبر 2016

توضيح: کنگرهء سکولار دموکرت های ايران را هر ساله کميته ای از داوطلبان برگزار می کند

و همهء کسانی که در کنگره شرکت می کنند صرفاً بعنوان ناظر حضور می يابند و يا سخن می گويند.

کميتهء برگزاری کنگرهء جهارم    |    محل برگزاری    |   مقالات و گفتگوها |   پيام ها   |   متن سخنرانی ها   |   ويدئوها:  1   2   3  |     آلبوم عکس   |    کمک های مالی، مخارج، کمبودها

بازگشت به سايت کنگره

آنها که تا کنون خبر داده اند که می آيند، به ترتيب حروف الفبا

توجه: نام و عکس شرکت کنندگان با موافقت خودشان در اينجا آمده است

و شامل همهء شرکت کنندگانی که اطلاع داريم نيست

توضيح: دوستانی که جلوی نام شان ستاره گذاشته شده اطلاع داده اند که با کمال تأسف قادر به

آمدن به هامبورگ نيستند اما می خواهند که عکس شان، بعنوان حامی کنگره، روی سايت بماند.

محجوبه آذرمينا

آريا آرياپور شهرام آريان ويکتوريا آزاد مصطفی آزمايش
مجيد آژنگ مهدی آشوغ ميلاد آقائی مينا احدی فريدون احمدی
مهين ارجمند

محسن استکی

شيرين اسفندارمذ

رضا اسماعيلی حسن اعتمادی

کورش اعتمادی مهران امير احمدی*

فاروق اميری

نازنين انصاری

افشين بابازاده

اسدالله باقری*

خسرو بختياری

الاهه بقراط يدی بلدی رحيم بندوئی
رامين پرهام* فرهاد تالشی رضا تقی زاده هايده توکلی* محسن جوادی

محمدرضا جوادی

بهيه جيلانی رضا حسين بر* اسماعيل خوئی مجيد دهبان

محسن ذاکری

احمد رأفت مهدی رضائی تازيک محمدرضا روحانی بهمن زاهدی
مهين سلطانی علی اصغر سليمی شهرزاد شاه بخشی شهناز شاه بخشی حسن شريعتمداری

پيام شکوهی

آريو شهبانی دارا صالح زاده بهزاد صميمی

پرويز ضرغامی*

عباس طباطبائی شهرام عباسپور

مهران عباسيان

مراد عزيزی

ابراهيم عليپور
نسترن نيکی عليی* بختيار عليار

بهشاد عمرانی

نويد فاضل شاهين فاطمی*
اصغر فتاحی زمان فيلی* اختر قاسمی

آريا قجر

عبدالرضا کريمی

رضا کعبی

امير کيانی

حميد گلبابائی

علی فکری آذر ماجدی
داريوش مجلسی محمود مرادخانی گلمراد مرادی مریخ مرادی سياوش معنوی

امير معيری مهدی مفخمی سيروس ملکوتی*

علی منجزی

اسفنديار منفردزاده

فرنگيس منفردزاده

مريم مؤذن زاده

آرش مهدوی شکوه ميرزادگی مريم نادری
وحيد نصرآبادی باريش نصيريان اسماعيل نوری علا احمد وحدانی عبدالحميد وحيدی
     
تقی هاشمی منوچهر يزديان      

موضوع کلی کنگره:

بررسی چشم اندازهای

يک حکومت سکولار دموکرات

برنامهء کنگره

(شنبه 9 صبح، 10 سپتامبر 2016)

مراسم افتتاح کنگره

1. سرود ملی ايران

2.  خوش آمدگوئی بوسيلهء خسرو بختياری

نمايندهء کميتهء محلی:

3. گزارش حسن اعتمادی

رئيس  کميتهء برگزاری: کنگره:

4. سخنان افتتاحيه

4. قرائت پيام دکتر سيروس آموزگار

بوسيلهء آقای محمدرضا روحانی

همراه با قرائت برخی از پيام های ديگر

(پيوند به برخی از پيام های رسيده تا کنون>>>)

استراحت

 

نشست اول

(11 صبح شنبه 10 سپتامبر 2016)

چشم انداز اجتماعی ايران سکولار دموکرات

رئيس جلسه: محسن ذاکری

سخنران 1: علی اصغر سليمی

تکوين اجتماعی گفتمان سکولار دموکراسی

سخنران 2: باريش نصيريان

راه های نهادينه کردن انديشهء سکولار دموکراسی

سخنران 3: دکتر اسماعيل نوری علا

سکولار دموکراسی و مسئلهء اقوام

 

بخش دوم:

سخنران 1: عبدالرضا کريمی

سخنران 2: رضا کعبی

سخنران 3: بهيه جيلانی

سخنران 4: مريخ مرادی

سخنران 5: محمد رضا روحانی

 

تعطيل برای صرف نهار

 

نشست دوم

(2 بعد از ظهر شنبه 10 سپتامبر 2016):

 چشم انداز فرهنگی ايران سکولار دموکرات

رئيس جلسه: دکتر امير کيانی

سخنران 1: شکوه ميرزادگی

سکولار دموکراسی و هويت فرهنگی

سخنران 2: کورش اعتمادی

سکولار دموکراسی، مذاهب و مکاتب

سخنران 3: دکتر مصطفی آزمايش

سکولار دموکراسی و آزادی عقايد

 

استراحت: 30 دقيقه

 

بخش دوم:

سخنران 1: علی فکری

سخنران 2: مريم مؤذن زاده

سخنران 3: زمان فيلی

سخنران 4: داريوش مجلسی

سخنران 5: تقی هاشمی

 

نشست سوم:

(10 صبح يکشنبه 11 سپتامبر 2016)

چشم انداز سياسی ايران سکولار دموکرات

رئيس جلسه: مهدی مفخمی

سخنران 1: احمد رأفت

سياست  داخلی ايران سکولار دموکرات

سخنران 2: دکتر رضا تقی زاده

سياست خارجی ايران سکولار دموکرات

سخنران 3: مهندس حسن شريعتمداری

نقش ايران سکولار دموکرات در منطقه

 

استراحت: 30 دقيقه

 

بخش دوم:

سخنران 1: آريو شهبانی

سخنران 2: الاهه بقراط

سخنران 3: آرش مهدوی

سخنران 4: آذر ماجدی

سخنران 5: ويکتوريا آزاد

1 بعد از ظهر - تعطيل برای نهار

 

 

نشست چهارم:

(يکشنبه بعد از ظهر 11 سپتامبر 2016)

چشم انداز وضعيت ايران و اپوزيسيون

(بحث آزاد)

رئيس جلسه: حسن اعتمادی

سخنران 1: محمود مراد خانی

سخنران 2:. مينا احدی

سخنران 3: بهيه جيلانی

سخنران 4: عبدالرضا کريمی

سخنران 5: پرويز ضرغامی

سخنران 6: بهزاد صميمی

سخنران 7: مجيد آژنگ

 

استراحت: 30 دقيقه

 

بخش دوم:

سخنران 8: . آذر ماجدی

سخنران 9: آريا قجر

سخنران 10: منوچهر يزديان

سخنران 11: آرش مهدوی

سخنران 12: نويد فاضل

سخنران 13: اسفنديار منفرد زاده

سخنران 14: مريم نادری

 

 

مراسم اختتام کنگره:

جمع بندی و چشم انداز آيندهء کنگره

پيام سام قندچی

سخنان پايانی

 سرود ملی

20 آوريل 2016

اول ارديبهشت 1395

کميتهء برگزاری کنگره، بنا بر سنت چهار سالهء اخير، پس از بررسی پيشنهادات حاميان کنگره در شهرهای فرانکفورت، آمستردام، استکهلم و هامبورک،  در تماس با دو نهاد فعال ايرانيان شهر هامبورگ (همايش ايرانيان هامبورگ و جمعيت حمايت از مبارزان مردم ايران - هامبورگ) اين شهر را برای برگزاری کنگرهء چهارم برگزيد و دو نهاد مزبور نيز مشترکاً کميتهء محلی برگزاری کنگره چهارم را تشکيل دادند.

10 ماه مه 2016

کميتهء محلی تدارک کنگره هتل کوموندو هامبورگ را برای برگذاری کنگره مناسب تشخيص داد و برای عقد قرارداد با مديران آن وارد مذاکره شد.

20 ماه مه 2016

در مورد موضوع کنگره چهارم چنين بحث شد که وقت آن رسيده است تا سکولار دموکرات ها برای هموطنان خود شرح دهند که يک حکومت سکولار دموکرات در ايران آينده چگونه به مسائل و مناظر مختلف جامعه ايران نگريسته و به چاره جوئی در راستای ساختن ايرانی آزاد و آباد می پردازد.

1 ماه ژوئن 2016

آقای دکتر شاهين فاطمی دعوت کميتهء برگزاری کنگره چهارم را به شرح زير برای احراز سمت رئيس  افتخاری کنگره پذيرفتند.

17 ماه ژوئن 2016

کميتهء برگزاری کنگره فهرستی از نام شخصيت ها و متخصصينی را که جلسات کنگره را اداره کرده و يا بعنوان سخنرانان اصلی به ايراد فکرهای خود خواهند پرداخت تهيه کرده و کار تماس گرفتن با آنان را جهت تبيين برنامه ها و دعوت از آنان آغاز کرد.

21 ماه ژوئن 2016

اول تيرماه 1395

صفحهء اول سايت رسمی کنگره سالانهء سکولار دموکرات ها به کنگرهء چهارم در هامبورگ اختصاص يافته و در اين تاريخ به روز شد.

4

پيام مهندس گورش زعيم

که در کنگره خوانده نشد>>>

پيام هادی خرسندی

دوستان، هموطنان

چهارمین کنگره ی سکولار دموکرات های ایران

مبارک باد.

تاریخ قدردان شما خواهد بود که با همه ی گرفتاری ها، مشکلات، بهانه ها، همت نشان دادید و از دور و نزدیک در این کنگره شرکت کردید.

ضمناَ حق ما میلیون ها خواهان سکولار دمکراسی که نتوانستیم آنجا باشیم هم در تاریخ محفوظ خواهد بود که اکثریت با ماست!

به امید دیدار در جامعه ای سکولار دموکرات

هادی خرسندی

منصور اسانلو

مهدی اصلانی

عبدالستار دوشوکی بهرام آبار

نوید فاضل 

عبدالحمید وحیدی

گفتگوی پنجم - 12 شهريور 1395

کورش اعتمادی - علی اصغر سليمی

اسماعيل نوری علا

فايل صوتی      فايل تصويری

گفتگوی چهارم - 26 امرداد 1395

دکتر رضا حسين بر - اسفنديار منفردزاده

منوچهر يزديان

فايل صوتی      فايل تصويری

گفتگوی سوم - 19 امرداد 1395

نسترن نيکی عليی ـ مهدی مفخمی

فايل صوتی      فايل تصويری

گفتگوی دوم - 22 امرداد 1395

محسن ذاکری و مجيد آژنگ

فايل صوتی      فايل تصويری

گفتگوی نخست - 15 امرداد 1395

حسن اعتمادی و احمد وحدانی

فايل تصويری      فايل صوتی

کنگرهء چهارم و ديگر مسائل

در گفتگو با اسماعيل نوری علا

گفتگوگر رضا گهرزاد ـ تلويزيون انديشه

وضع موجود و کنگرهء سکولار دموکرات ها

مجيد آژنگ

 

 

عکس دسته جمعی برخی از شرکت کنندگان در کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ايران - هامبورگ، دهم سپتامبر 2016

بازگشت به سايت کنگره