بازگشت به صفحهء اول کنگرهء چهارم

هزينه های برگزاری کنگره را سازمان ها و حاميان جنبش سکولار دموکراسی تأمين می کنند

تراز نامه: (76 +) دلار

هزينه های پيش بينی يا پرداخت شده تا کنون: 15300 دلار

 

کمک های مالی تا کنون:  15376 دلار

3000

کرايهء سالن برگزاری

 

4500

مرکز مطالعات سکولار دموکراسی

5000

هزينه تهيه نهار

 

3000

شبکهء سکولارهای سبز ايران

1000

هزينهء لوازم فنی

 

600

دکتر اسماعيل نوری علا

4800

هزينهء سفر و اقامت اعضاء کادر فنی

 

55

مراد عزيزی

500

هزينهء تبليغات

 

350

افشين بابا زاده

1000

متفرقه

 

250

حسن اعتمادی

 

 

 

200

کامبيز باسطوت

 

 

 

250

امضاء محفوظ - 1

 

 

 

500

سيروس همدانی

 

 

 

250

منوچهر يزديان

 

 

 

250

محسن ذاکری

 

 

 

600

امضاء محفوظ -2

 

 

 

250

احمد وحدانی

 

 

 

50

شيرين مهرابی

 

 

 

350

محسن خدابنده لو

 

 

 

400

تقی شکراللهی

 

 

 

250

مهين مستوفی

 

 

 

750

مجيد آژنگ

 

 

 

300

مهدی رضائی تازيک

 

 

 

50

امضاء محفوظ -3

 

 

 

150

مهشيد يگانه

 

 

 

250

امضاء محفوظ - 4

      115

کورش اعتمادی

 

 

 

1200

امضاء محفوظ - 5

      56

 (مودی) امضاء محفوظ - 6

 

 

 

400

امضاء محفوظ - 7

بازگشت به صفحهء اول کنگرهء چهارم