بازگشت به صفحهء اول کنگره چهارم سکولار دموکرات های ايران

پيوند به ويدئو های کنگره - پخش شده از تلويزيون ميهن>>>

ويدئوهای پيام ها و سخنرانی ها

خسرو بختياری از طرف کميتهء محلی به حضار خوش آمد می گويد

شهرام آريان پيام دکتر شاهين فاطمی را می خواند                                                    محمدرضا روحانی پيام دکتر سيروس آموزگار را می خواند

    مهدی مفخمی: پيام حزب مشروطه ايران (ليبرال دموکرات)                                                                           عباس فاضل: پيام حزب ملت ايران

دکتر نويد فاضل: پيام حزب سکولار ايران                                   محسن ذاکری: پيام حزب ايران آباد

نشست اول (قسمت صبح بزودی اضافه خواهد شد)

 

نشست دوم

 

 

 

نشست سوم

  

  

  

نشست چهارم