تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ  در نخستين کنگرهء سکولار های ايران  -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه 

 خانه   |   آرشيو کلی مقالات   |   فهرست نويسندگان  |   آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت    |    جستجو  |    گنجينهء سکولاريسم نو

29 آبان ماه 1396 ـ  20 نوامبر 2017

دربارهء رفتار غيرحرفه ای و مشکوک صدای امريکا

اعلاميه جنبش سکولار دموکراسی ايران

هموطنان گرامی

          اندکی کمتر از يک ماه پس از برگزاری پنجمين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران در 28 و 29 ماه اکتبر 2017 در شهر کلن آلمان، و بدون هيچگونه ربطی با آن، و بدون حضور نمايندگان جنبش سکولار دموکراسی ايران، و نيز حزب سکولار دموکرات ايرانيان که در مرامنامهء اش خود را جزئی از اين جنبش می داند، گردهمائی ديگری با نام «کنفرانس شورای دموکراسی خواهان»، در همان شهر، برگزار شده است. در اين ميان تلويزيون صدای امريکا، با پخش خبری کوتاه و بصورتی شعبده بازانه اين دو نشست را يکجا و در يک خبر جا داده و با تأکيد بر آنچه در نشست دوم صورت گرفته، از نظر بصری از ويدئوهای مربوط به کنگرهء سکولار دموکرات ها سوء استفاده کرده است؛ آن سان که گوئی اين دو نشست با يک هدف مشترک برگزار شده اند.

          ما، پس از  سال 2013 و برگزاری کنگرهء اول سکولار دموکرات ها در واشنگتن و انجام مصاحبه با آقای دهقانپور در تلويزيون صدای امريکا، با تغيير خصمانهء سياست های اين نهاد، که منجر به کنار گذاشتن آقای دهقانپور نيز شد، مواجه بوده و دانسته ايم که ديگر اين رسانه خبری از کنگره های ما و مصاحبه با دست اندرکاران «جنبش سکولار دموکراسی ايران» (که برگزار کنندهء اين کنگره است) تهيه و پخش نخواهد کرد. اما اکنون، با خبری که به اين شکل منتشر شده، ملتفت آن شده ايم که صدای امريکا، با همسان کردن اين دو نشست، از يکسو قصد مخدوش کردن کوشش های ما و، از سوی ديگر، استفاده از نام و آبروی ما برای تقويت آن نشست ديگر، که بايد در مورد ماهيت اش بيشتر دقت کرد، داشته است.

          جنبش سکولار دموکراسی ايران از آغاز کار خود را بر چند اصل روشن قرار داده است:

1. مخالفت با حملهء نظامی به ايران و ضديت با «چلبی سازی» از جانب امريکا

          2. برانداختن حکومت اسلامی مسلط بر ايران از طريق ايجاد يک الترناتيو معتبر و ناوابستهء سکولار دموکرات در خارج کشور

          3. مستقر ساختن حکومتی سکولار و دموکرات در ايران

          4. مبتنی ساختن قانون اساسی سکولار دموکرات آينده بر مفاد اعلاميهء جهانگستر بشر

          5. جداسازی هر نوع ايدئولوژی کلان از حکومت و جلوگيری از اعلام مذهب رسمی

          6. حفظ تماميت ارضی و يکپارچگی ملت ايران

          7. پذيرفتن اين واقعيت که اکثريت ملت ايران را اقوام گوناگون، با فرهنگ ها، مذاهب و زبان های مختلف تشکيل داده و اين ملت را به مجموعه ای رنگارنگ و متکثر تبديل کرده اند

8. برقرار ساختن حکومتی نامتمرکز بر اساس خودگردان کردن استان ها و شهرهای کشور

          9. نپذيرفتن مفاهيمی جعلی و ارتجاعی و تجزيه طلبانه همچون «کشور چند ملتی»، «تقسيمات کشوری بر اساس خطوط قوميتی - زبانی»، «خودمختاری حکومت های قومی» و «قائل بودن به حق تعيين سرنوشت» برای قوميت ها آن هم بدون دادن حق اظهار نظر به تمامی مردم کشور.

          به همين دليل، از سال 1388 و حدوث جنبش سبز در داخل کشور، و سپس اعلام موجوديت جنبش سکولار دموکراسی، ما هرگز اهميت رسيدگی به مسائل اقوام ايرانی و يافتن راه حلی برای رفع تبعيض از اقوام کشور را ناديده نيانگاشته و بجد کوشيده ايم تا، با برقراری ديالوگی سازنده و آينده نگر مابين اضعاف ملت ايران، و در زير سقف سکولار دموکراسی، به توافق ها و راه حل های گوناگون برسيم. شروع مذاکرات سکولار دموکرات ها با احزاب متعلق به مناطق مختلف کشور (که متأسفانه اغلب خود را بجای «احزاب منطقه ای» بصورت «احزاب قوميتی» می بينند) هم از اين رو بوده است. ما در اين راه بار ملامت بسيار کشيده و به اتهامات سهمگينی از جانب سلطنت طلبان چکمه دوست و بازمانده های کارگزاران ايران بر باد ده رژيم گذشته و نيز نوکران خائن رژيم کنونی دچار شده ايم اما همچنان از مواضع فوق دفاع کرده و سکولار دموکراسی را بعنوان تنها راه حل کامل و نهائی مصائب ملت ايران تبليغ می کنيم.

          از نظر ما «کنفرانس شورای دموکراسی خواهان»، که پس از کنگرهء ما و با امتناع ما از حضور در آن، در همان شهر کلن برگزار شده و اکنون صدای امريکا می کوشد آن را با کنگره ما يکی کند، در بسياری موارد دقيقاً دارای مواضعی ضد عقايد ما بوده است. به اعتقاد ما، برگزار کنندگان اصلی اين کنفرانس، که خود را نمايندگان تشکيلات آقای طبرزدی (که در قيد حکومت اسلامی بسر می برد) می دانند و، به تأسی از سياست مبهمی که آقای طبرزدی در مورد «فدراليسم» اتخاذ کرده، در واقع و عملاٌ، چرخ پنجم نهادهای تجزيه طلبی همچون «کنگرهء مليت های ايران فدرال» و اضعاف ظاهراً «دموکراسی خواه» اما کارگزار بيگانگان شده و نشست اخير را نيز کلاً در اختيار کسانی نهاده اند که اغلب جز به تجزيه و تکه تکه کردن ايران نمی انديشند.

          واقعيت امر آن است که ما همواره با «کنگره مليت های ايران فدرال» و مواضع آن مشکل داشته و هرگز نتوانسته ايم سايه ای از آرزوهای خود را با خواست های اعضاء آن، که در خلاء و بی اطلاعی عمومی خود را نمايندگان اقوام ايرانی قلمداد می کنند يکی ببينيم و لذا، بدينوسيله اقدام ناجوانمردانه صدای امريکا را در آميختن دوغ و دوشاب محکوم کرده و آن را عملی در راستای زمينه سازی برای ايجاد جنگ داخلی در ايران می دانيم.

          در عين حال ضروری است که از آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، که در خبر صدای امريکا همچون پيوند دهندهء اين دو نشست ظاهر شده اند، بخواهيم که هرچه زودتر نظر خود را در مورد اينکه «ما» و «آنها» دارای چه وجه اشتراک و چه تفاوت های بنيادين هستيم اعلام بدارند تا معلوم شود که نقش ايشان در اين اقدام مشکوک تلويزيون صدای امريکا چه بوده است.

          با آرزوی ايرانی سرافراز و سکولار دموکرات

          کميتهء برگزاری کنگره های سالانهء سکولار دموکرات ها

          29 آبان 1396 - 20 نوامبر 2017

بازگشت به خانه