آئين نامه و اعضاء کميتهء برگزاری

کنگره های سالانهء سکولار دموکرات های ايران

1. کنگره های سالانهء سکولار دموکرات ها را هر ساله يک کميتهء برگزاری به انجام می رساند که

       - موضع سياسی بخود نمی گيرد

       - کار تهيهء بودجه را بر عهده دارد

       - مضامين کنگره را، بر اساس مشورت ها و پيشنهادات رسيده، تعيين می کند

       - و با گرداندن سايت کنگره و انجام تبليغات می کوشد تا خبر تشکيل کنگره را از طرق مختلف به اطلاع عموم علاقمندان برساند.

 

2. اعضاء اصلی اين کميته را داوطلبانی تشکيل می دهند که از اولين کنگره در برگزاری آن شرکت داشته اند و تنها با انصراف خودشان از شرکت در کنگره خودداری می کنند. کميتهء برگزاری از ابتدا تا اکنون دارای اين اعضاء ثابت بوده است: آقايان دکتر اسماعيل نوری علا، حسن اعتمادی، و محسن ذاکری. ضمناً آقای دکتر حسن کيانزاد در سه کنگره اول عضو اين کميته بوده و رياست آن را بر عهده داشته اند و سپس از اين کميته کناره گيری کرده اند. پس از ايشان آقای حسن اعتمادی رياست کميته بر عهده دارند.

 

3. اعضاء ثابت کميتهء برگزاری، هر ساله، برای وظايفی خاص، کسانی را به عضويت موقت کميته در می آورند. در پنج کنگره مطرح (که آخرين اش در ماه اکتبر برگزار خواهد شد)، رؤسای کميته محلی عبارت بوده اند از آقای تقی مختار (کنگره اول - واشنگتن دی.سی)، آقای ميرزا آقا عسگری (کنگره دوم - بوخوم)، خانم شهناز شاه بختی (کنگره سوم - فرانکفورت) آقای خسرو بختياری (کنگره چهارم - هامبورگ).

 

4. اعضاء موقت کنگره ها بخاطر دلايل خاص و خدماتی که می توانند در اختيار کنگره بگذارند (مثلاً تأمين امنيت کنگره در صورت لزوم) انتخاب می شوند و در پايان هر کنگره به کارشان خاتمه می دهند.

 

5. اعضاء داوطلب و موقت کميتهء برگزاری کنگره ها عبارت بوده اند از آقايان مهدی حاذق اعظم (کنگره اول)، کورش اعتمادی (کنگره دوم)، احمد وحدانی (کنگره سوم و چهارم)، مجيد آژنگ (کنگره چهارم) - منوچهر يزديان و ميلاد آقائی (کنگره پنجم).

 

6. اين کميته، با برقراری تماس های گسترده و پس از دريافت اعلام آمادگی از جانب حاميان کنگره در شهرهای مختلف، يکی از شهرها را که مناسب می بيند انتخاب کرده و بر تشکيل کميتهء محلی برگزاری (که از يک تا 5 نفر می تواند عضو داشته باشد) نظارت می کند.

 

7. کميتهء محلی مأمور انجام اين کارها همراه با کسب موافقت کميتهء برگزاری است:

       - پيشنهاد محل برگزاری کنگره،

       - تهيهء وسائل فنی محلی

       - تعيين بودجه لازم برای کرايه محل، دو نهار و پذيرائی با چای و قهوه و نوشيدنی در دو روز برگزاری کنگره

       - تأمين امنيت کنگره

 

8. اين کميته دارای فيلتری برای جدا کردن سره از ناسره از ميان کسانی که بعنوان ناظر و داوطلبانه در کنگره شرکت می کنند نيست.

 

9. مخالفان و دشمنان سکولار دموکزاسی (حتی شخص آقای علی خامنه ای) هم می توانند در کنگره شرکت کرده و نظرات خود را از تريبون کنگره اعلام دارند. در واقع، اعضاء کميتهء برگزاری کنگره، جمع شرکت کنندگان را عاقل تر از آن می دانند که کسی بتواند در طی دو روز عقل آنها بدزدد و لذا، هراسی از شرکت اشخاص مختلف ندارند.

 

10. همچنين کميتهء برگزاری مسئول اختلاف مابين اشخاص و احزاب نيست و هر کس که حضور ديگری را تحمل نمی کند می تواند در کنگره مخالفت خود را بيان داشته و آماده پاسخ شنيدن هم باشد.

 

11. کميته نامه های اعتراضی واصله را برای اشخاصی که مورد اتهام قرار گرفته باشند می فرستد و از اينکه در اين موارد پاسخی دريافت شود ممنون می شويد. اما در هر حال کميته خود را موطف به جلوگيری از شرکت اشخاص - حتی کسانی که دشمنی خود را با کنگره و يا اعضاء کميته برگزاری اعلام داشته اند - نمی داند. اينگونه اشخاص دز کنگره های گدشته نير در نشست ها شرکت و حتی سخنرانی کرده اند.

 

12. البته در هر کنگره، پليس محلی و کارکنان شرکت های امنيتی حضور داشته و با اشخاصی را که به قصد آشوب در کنگره حضور پمی يابند بصورت مقتضی عمل خواهند کرد.

 

اعضاء کميتهء برگزاری کنگرهء پنجم

دکتر اسماعيل نوری علا

مسئول امور اداری و مالی

ای ميل برای تماس:

esmail@nooriala,com

حسن اعتمادی

رئيس کميته

ای ميل برای تماس:

sedayeshoma@yahoo.com

       
 

 

منوچهر يزديان

مسئول نظامت کنگره

 

 

محسن ذاکری

مسئول امور برنامه ها

 

 

       
احمد وحدانی

مسئول امور انتظامات

 

 

ميلاد آقائی

مسئول امور فنی

       
       
       

 

بازگشت به خانه