اطلاعات دربارهء نحوهء شرکت در کنگره

1. کميتهء برگزاری کنگره، با ارسال دعوت های خصوصی و نيز انتشار دعوت عمومی، فعالان و حاميان جنبش سکولار دموکراسی ايران را برای شرکت در کنگرهء پنجم فرا می خواند.

2. شرکت کنندگان هزينهء سفر و اقامت در هتل را خود می پردازند و کميتهء برگزاری در اين مورد مسئوليتی نخواهد داشت.

3. محل تشکيل کنگره، سالن بارسلونای خانهء جوانان شهر کلن است که مشخصات کلی آن در اين لينک (+) آمده است، و شما در همانجا می توانيد فهرست سايت هائی که نحوهء آمدن از شهرهای ديگر به کلن را نشان می دهد مشاهده کنيد.

4. خانهء جوانان شهر کلن دارای اطاق های متعدد است اما ممکن است شرکت کنندگانی که دير اقدام می کنند نتوانند در محل خانهء جوانان اطاق تهيه کنند. خوشبختانه محل برگزاری کنگره در مرکز شهر کلن و در نزديکی ايستگاه قطار اين شهر قرار دارد و در اطراف آن انواع هتل های پنج تا سه ستاره وجود دارند. برای کمک به کسانی که دير برای رزرو اطاق اقدام در خانهء جوانان اقدام می کنند، ليستی از نام، آدرس و تلفن اين هتل ها را می توانيد در اين لينک (+) بيابيد.

5. تهيه نهارهای و نوشابه ها در دو روز کنگره بر عهدهء کميتهء برگزاری است و شرکت کنندگان در کنگره بابت آن هزينه تقبل نخواهند کرد.

6. شرکت کنندگان در صبح روز اول کوپن غذا و نوشابهء خود را از ميز ثبت نام دريافت می دارند.

7. از آنجا که دانستن تعداد واقعی شرکت کنندگان به کميتهء برگزاری در تهيه غذا و نوشابه کمک می کند، از همهء کسانی که قصد شرکت در کنگره را دارند تقاضا می شود مراتب را به کميته اطلاع داده و در صورت تمايل عکس خود را نيز ارسال دارند تا هم حضورشان در سايت کنگره اعلام شود و هم کوپن غذا و نوشابه به نام شان صادر گردد. (isd.congress5@gmail.com)

8. اين احتمال وجود دارد که اگر مراتب آمدن به کنگره قبلاً به اطلاع کميتهء برگزاری نرسيده باشد، کسانی که بدون خبر قبلی به کنگره می آيند نتوانند کوپن غذا و نوشابه دريافت کنند.

9. اميداريم امسال کنگره ای پر بارتر از هميشه را برگزار کنيم و اقامت شما در شهر کلن سرشار از شادی و اميدواری باشد.

بازگشت به خانه