بازگشت به صفحهء اول کنگرهء پنجم

هزينه های برگزاری کنگره را سازمان ها و حاميان جنبش سکولار دموکراسی تأمين می کنند

تراز نامه:

اضافه: 16 دلار

توجه: هرچه در صندوق کنگره پنجم باقی بماند به صندوق کنگره بعدی منتقل می شود

هزينه های پيش بينی يا پرداخت شده تا کنون: 500 12 دلار

 

کمک های مالی تا کنون:  12516 دلار

3000

کرايهء سالن برگزاری

 

76 باقی مانده از کنگرهء چهارم
4000

هزينه تهيه نهار و پذيرائی های ديگر

 

3000

مرکز مطالعات سکولار دموکراسی

5000

هزينهء سفر و اقامت اعضاء کادر فنی

 

1500 حزب سکولار دموکرات ايرانيان
500 متفرقه

 

2000

شبکهء سکولارهای سبز ايران

   

 

1100

دکتر اسماعيل نوری علا

 

 

 

300 امضاء محفوظ - 1

 

 

 

500 سيروس همدانی

 

 

 

200 شيرين مهرابی

 

 

 

450 مهدی رضائی تازيک

 

 

 

400 مراد عزيزی

 

 

 

300 دکتر رستم وفاداری
      1000 امضاء محفوظ - 2

 

 

 

350 امضاء محفوط -3
      150 محمود گرگين زاده
      250 منوچهر يزديان
      200 مهدی شهابی
      125 شرکت ساختمانی مودی
      50 علی نژاد
      170 محسن پاک سيرت
      100 دکتر اينگريد فرزين
      195 محمدرضا پاشنا
      100 محمد ميدانشاهی

 

 

 

   

بازگشت به صفحهء اول کنگرهء پنجم