ويدئوها:

در بارهء کنگرهء پنجم سکولار دموکرات های ايران

گفتگو با محسن ذاکری، عضو کميتهء برگزاری کنگره

گفتگوگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

20 امرداد 1396

مشروطه، روشنفکران، آخوندها و سکولار دموکراسی

در گفتگوی تلويزيونی با سعيد بهبهانی

13 امرداد 1396

ايران در فقدان آلترناتيوی سکولار دموکرات

اسماعيل نوری علا

در گفتگوی تلويزيونی با کيانوش توکلی

10 مرداد 1396

سکولار دموکراسی، تنها آلترناتيو برانداز حکومت اسلامی

در گفتگوئی تلويزيونی با عليرضا نوری زاده

فايل تصويری     فايل صوتی 

30 تير 1396