آئين نامهء برگزاری کنگرهء ساليانه سکولار دموکرات های ايران

       الف: کنگرهء ساليانهء سکولارهای ايران بر اساس مفاد پيمان نامهء عصر نو بوجود آمده و هر ساله، بمنظور ايجاد امکان شرکت هر جه بيشتر سکولار دموکرات های ايران که در نقاط مختلف دنيا پراکنده اند، در يکی از شهرهای اروپائی و امريکائی برگزار می شود و اميد آن می رود که پس از انحلال حکومت اسلامی نيز کار خود را در ايران آزاد ادامه دهد.

       ب: هدف از برگزاری اين کنگرهء ساليانه فراهم آوردن همايشگاهی است که همهء فعالان سياسی ايران که به سکولار دموکراسی اعتقاد دارند بتوانند، با حفظ مواضع و استراتژی ها و پيوندهای سازمانی خود، در آن حضور يافته و با ديگران دربارهء مسائل مبتلابه سکولار دموکراسی در ايران و روند پيشرفت های کنونی و پيش بينی آيندهء آن در ايران به رایزنی و گفتگو بنشينند. به عبارت ديگر، کنگره محل تعاطی افکار است، تصميمی نمی گيرد اما هرکس می تواند در طی آن فکرها و پيشنهادات خود را برای جمع بيان کند، بی آنکه برای اجرائی شدن آنها رأی گيری به عمل آيد.

پ: به همين دليل اگرچه، در هنگام برگزاری هر کنگره، موضوع عمومی خاصی بعنوان بهانه ای برای تشکيل هر کنگره اعلام می شود اما کنگره ها دارای قطع نامهء پايانی نيستند و فقط کوشش می شود تا در جريان برگزاری آنها شخصيت ها و سازمان های معتقد به سکولار دموکراسی، با حسن استفاده از فضای دوستانه و پر تفاهمی که بر کنگره ها حکفرما خواهد بود، به برقراری ارتباط و همکاری بيشتر بين خود تشويق شوند.

       ت: اين کنگرهء ساليانه متعلق به هيچ سازمان و گروه سياسی، اجتماعی و فرهنگی نيست و تنها از طريق کوشش های کميتهء هماهنگی جنبش سکولار دموکرات های ايران مرکب از چند تن علاقمند که برخی شان در سازمان های مختلف سياسی و اجتماعی عضويت دارند برگزار می شود.

       ث: اعضاء کميتهء هماهنگی جنبش و برگزاری کنگره حق ندارند در جلسات خود وارد بحث ها و موضع گيری های سياسی شوند و بايد همواره بخاطر داشته باشند که وظيفهء اصلی آنها برگزاری کنگره به بهترين شکل ممکن است.

       ج. اعضاء کميتهء برگزاری می توانند، بنا بر شرايط کاری هر کنگره، کسان ديگری را هم برای عضويت در کميتهء برگزاری آن کنگره دعوت به همکاری کرده و يا از تعداد اعضاء اين کميته بکاهند.       

چ: کميتهء برگزاری کنگره عهده دار وظايف زير است:

       - تعيين محل برگزاری کنگره     

       - تعيين موضوع، برنامه و بودجهء کنگره

       - تأمين بودجهء لازم از طريق دريافت کمک مالی از شخصيت ها و سازمان های علاقمند

       - تهيهء وسائل فنی و تبليغاتی کنگره

       - انجام تبليغات رسانه ای

       - تهيه و ارسال دعوتنامه های کنگره

       - تهيهء غذا و تهيهء ليست هتل ها

       - برگزاری کنگره

       - پخش زندهء راديو ـ تلويزيونی جلسات کنگره

       - عمليات پايانی کنگره و انجام تحويل و تحولات لازم.

چ: شرکت کنندگان در کنگره با خرج خود بليت و هتل های محل اقامت خود را تأمين می کنند اما کميته می تواند، در صورت داشتن توان مالی، خرج سفر و اقامت برخی از سخنرانان را که حضورشان در کنگره ضروری تشخيص داده شود تأمين کند.      

ح: صورت همهء درآمدها و مخارج کنگره بلافاصله در پايان آن اعلام شده و چنانچه مبالغی از بودجه باقی مانده باشد اين مبالغ در حساب مخصوصی برای کنگره سال بعد نگاهداری می شود.

خ: در صورت تقليل تعداد اعضاء کميته به يک نفر، اين موضوع بطور عمومی اعلام شده و از کسانی که بخواهند در کميته عضو شوند دعوت عام به عمل خواهد آمد.

د: در صورت فقدان داوطلب، کميته و کنگرهء ساليانه خودبخود منحل خواهند شد.

 

بازگشت به صفحهء اول