برای شراکت در ساختن ايران آزاد و آباد و بی تبعيض فردا، به جنبش سکولار دموکرات های ايران بپيونديد

بازگشت به خانه

 

اساسنامهء جنبش سکولار دموکراسی ايران

متن مصوب شورای دبيران جنبش ـ  دهم فروردين 1393 ـ 30 مارس 2014

فصل اول ـ کليات

ماده 1: جنبش سکولار دموکراسی ايران (از اين پس جنبش) برای وصول به اهداف بلند مدت زير بوجود می آيد:

الف: تبديل انديشهء سکولار دموکراسی، بعنوان تنها بديل حکومت های ايدئولوژيک و مذهبی، به بنيادی ترين گفتمان سياسی امروز و فردای ايران

ب: آموزش کادرهای سکولار دموکرات، بخصوص از طريق ايجاد باشگاه های سکولار دموکراسی در سراسر ايران و جهان

پ: ايجاد امکان بررسی مداوم حوادث اجتماعی و سياسی مربوط به ايران و اعلام مواضع و کنش های لازم و نيز توضيح و تشريح مشکلات استقرار سکولار دموکراسی به ايرانيان و مردم کشورهای مختلف جهان از طرق مختلف و از جمله از طريق حضور در رسانه های جمعی و ايجاد فشار سياسی بر دول جهان با تجهيز افکار عمومی اين کشورها

ت: همپيمان ساختن نيرو های سکولار دموکرات ايرانی، برای انحلال هرگونه حکومت ايدئولوژيک و مذهبی و لغو قوانين اساسی و ساختارهای برخاسته از آنها و نيز جلوگيری از استقرار آنها در آينده.

ث: زمينه سازی برای ايجاد رهبری نيروهای سکولار دموکرات، ايجاد زيربنای لازم برای تهيهء قانون اساسی سکولار دموکرات

ج: فراهم ساختن نقشه های راه برای وصول به کليهء اهداف فوق.

 

ماده 2: تاريخچهء تشکيل اين جنبش چنين است:

الف. در تاريخ اول تيرماه 1392 (22 ژوئن 2013)، با انتشار سندی با نام پيمان نامهء عصر نو (از اين پس پيمان نامه) که به امضاء 145 تن از روشنفکران و کوشندگان ايرانی الاصل منتشر شد، کميته ای برای تدارک و برگزاری نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران اعلام موجوديت کرد و امضاء کنندگان آن سند و کسانی که تا تاريخ تشکيل کنگره آن را امضاء می کردند مؤسسان اين کنگره خوانده شدند.

ب. اين کنگره در روزهای 12 و 13 مرداده ماه 1392 (سوم و چهارم اگوست 2013)، همزمان با بزرگداشت 107 مين سالگرد پيروزی انقلاب مشروطه، در حومهء شهر واشنگتن دی.سی، پايتخت ايالات متحدهء امريکا، با موفقيت برگزار شده و به پايان رسيد.

پ. در جلسهء پايانی اين کنگره، آن عده از مؤسسان که شخصاً در کنگره حضور يافته بودند تصميم گرفتند تا تشکيلاتی با نام جنبش سکولار دموکراسی ايران را بوجود آورند. در اين مورد نموداری به تصويب رسيد و حاضران با انجام انتخاباتی در ميان خود، و بر اساس آن نمودار، کسانی را برگزيده و به آنها مأموريت دادند تا پيمان نامه را بر اساس پيشنهادات رسيده ای که ناقض مندرجات اين سند نباشند نهائی ساخته و آن را سنگ بنای جنبش قرار داده و اساسنامهء تشکيلات جديد را بر اساس مفاد آن سند، و بصورت يک سازمان خدماتی برای کمک به گردهمآئی سکولار دموکرات های ايران، فراهم نمايند.

ت. همچنين مقرر شد که، در مرحلهء نخست، از ديگر مؤسسان کنگره که موفق نشده بودند شخصاً در آن حضور پيدا کنند بخواهند تا، با توجه به مفاد اين اساسنامه و آئين نامه هائی که در اجرای مفاد آن نوشته خواهند شد، عضويت خود در جنبش سکولار دموکراسی ايران را اعلام دارند.         

 

ماده 3: شش تن از اعضائی که، بر اساس نمودار ضميمهء اين سند، شورای دبيران جنبش را بوجود می آورند، با رأی گيری جداگانه برای هر منصب، به منظور ادارهء نهادهای زير، که شرح وظايف شان در فصل هفتم اين اساسنامه  آمده، برگزيده می شوند:

الف: دفتر مطالعات سياسی و مبارزاتی جنبش

ب: دفتر هماهنگی فعالیت های مشترک سازمان های سیاسی

پ: دفترعضويت ها و باشگاه های شهری

ت: دفتر امور اداری و مالی جنبش

ث: دفتر امور انتشارات و تبليغات جنبش

ج: دفتر هماهنگی و امور اجرائی جنبش

 

ماده 4: کليهء تصميمات اين دفاتر بايد به تصويب شورای دبيران جنبش برسد.

 

فصل دوم ـ عضويت، حقوق و مسئوليت های اعضاء

 

ماده 5: شرايط کلی عضويت در جنبش از قرار زير اند:

الف: پذيرش و اعلام تعهد به پيمان نامهء عصر نو

ب: اعلام هويت، نام و نشان و محل سکونت واقعی

پ: ارسال تقاضای کتبی عضويت

ت. پذيرفته شدن تقاضای کتبی عضويت

ث: پذيرش و تقيد به آئين نامهء عضويت ها، شاخه ها و باشگاه های جنبش

 

ماده 6: حقوق اعضاء: اعضاء جنبش، از طريق شرکت در همه پرسی ها و گزينش ها و مکاتبات با دفاتر مختلف شورای دبيران، حق دخالت در و نظارت بر کليهء امور جنبش را دارند.

 

ماده 7: وظايف اعضاء:

الف: فعاليت در راستای تحقق اهداف پيمان نامه بر اساس توانائی های خود

ب: فعال بودن در راستای تشکيل و برقراری شاخه ها و باشگاه های سکولار دموکراسی در شهر محل اقامت خود با رعايت آئين نامهء نحوهء عضو گيری و ادارهء شاخه ها و باشگاه های جنبش که بوسيلهء شورای دبيران جنبش تا يک ماه پس از تصويب اين اساسنامه نهائی و اجرائی خواهد شد.

پ: آموختن اصول سکولار دموکراسی و مباحث جانبی آن و کوشش در آموزش اين مطالب به ديگران

 

ماده 8: اعضائی که بر خلاف مفاد پيمان نامهء عصر نو و اساسنامهء حاضر عمل کنند بوسيلهء شورای دبيران جنبش از عضويت در آن کنار گذاشته خواهند شد. آنها می توانند به تصميم گردانندگان جنبش اعتراض کنند و برای رسيدگی به پروندهء  خود خواستار تجديد نظر شوند. در آن صورت شوراي دبيران جنبش کميسيونی سه نفره را مأمور رسيدگی به پرونده کرده و با در نظر گرفتن توصيهء اين کميسيون موقت در مورد کنار گذاشتن عضو مزبور تصميم نهائی را اتخاذ خواهد کرد. 

 

فصل سوم ـ مجامع عمومی اعضاء جنبش

 

ماده 9: بالا ترين مرجع تصميم گيری در مورد سياست های کلان، موارد مرجوعی از شورای دبيران، و نيز انتخاب گردانندگان تشکيلات اين جنبش، مجمع عمومی اعضاء جنبش است.

 

ماده 10:  مجامع عمومی اعضاء جنبش به دو صورت عادی و فوق العاده تشکيل می شوند

 

ماده 11: اين مجامع  بصورت اينترنتی، و با استفاده از نرم افزارهای مربوط به نظرخواهی و رأی گيری بصورت مخفی اينترنتی گروهی يا همه پرسی های مخفی انفرادی برگزار می شوند.

         

ماده 12: از آنجا که اين مجامع بصورت حضوری تشکيل نمی شوند اولين دور رأی گيری از اعضاء حکم رأی گيری نهائی را خواهد داشت.

         

ماده 13: مسئوليت دعوت برای تشکيل مجامع عمومی عادی و فوق العاده و ادارهء اين مجامع با شورای دبيران جنبش است و در اين مورد تک تک اعضاء شورای دبيران مسئوليت دارند و می توانند در صورت امتناع بقيه اعضاء شورای دبيران در مورد تشکيل مجمع عمومی اقدام کنند.

 

ماده 14: تصميمات در مجامع عمومی جنبش بصورت نصف بعلاوهء يک شرکت کنندگان در رأی گيری قطعی می شود.

         

ماده 15: مجمع عادی عمومی اعضاء جنبش هر ساله، در مهر ماه هر سال، برگزار می شود.

 

فصل چهارم ـ انتخابات برای تعيين شش عضو شورای دبيران جنبش

 

ماده 16: شش تن اعضاء شورای دبيران جنبش (بجز رئيس انديشگاه جنبش که بوسيلهء هيئت امنای انديشگاه انتخاب می شود) در مجمع عمومی عادی ساليانهء جنبش بصورت زير انجام می گيرد:

الف. دفتر امور اداری و مالی جنبش، در هفتهء دوم شهريور ماه هر سال، دعوتنامه ای را در راستای پذيرش اعلام کانديداتوری جهت عضويت در شورای دبيران جنبش، برای اعضاء صاحب رأی جنبش ارسال می دارد و از اعضاء علاقمند به عضويت در شورا می خواهد تا در طول دو هفته خود را برای احراز مسئوليت هر يک از دفاتر ششگانهء جنبش نامزد کرده و شرح حال و دلايل شايستگی خود برای احراز اين مقام را ارسال دارند. رسيدگی به اسناد ارسالی ابر عهدهء شورای دبيران جنبش است.

ب. در پايان شهريور ماه هر سال، فهرست اعلام شده از جانب کميسيون مزبور به اطلاع کليهء اعضاء جنبش رسانده شده و از روز بعد، به مدت يک هفته، نظرخواهی اينترنتی از اعضاء جنبش برای گزينش شش تن از اعضاء شورای دبيران جنبش آغاز می شود.

پ. از آنجا که انتخابات بصورت اينترنتی انجام می شود نتايج نهائی انتخابات با هر تعداد از رأئی که داده شده نهائی محسوب می شود.

ج. در اول آبان ماه هر سال نتايج انتخابات شورای دبيران جنبش در سايت رسمی جنبش اعلام می شود.

 

ماده 17: در اين رأی گيری نفرات پس از نفر اول در مورد مسئوليت هر دفتر، حکم اعضاء علی البدل شورای دبيران جنبش را خواهند داشت.

 

ماده 18: در صورت نبودن داوطلب و نامزدی برای دبيری هر دفتر شورای دبيران، دبير قبلی در سمت خود ابقا می شود.

 

ماده 19: در صورت عدم علاقه عضوی از شورا به ادامهء کار بعنوان دبير يکی از دفاتر جنبش، و فقدان عضو علی البدل برای احراز اين سمت، شورای دبيران، تا تشکيل مجمع عمومی عادی بعدی و انجام انتخابات، يکی از اعضاء هيئت مشاوران خود را بدان سمت تعيين می کند.

 

فصل پنجم: رابطه با نهادها و سازمان های ديگر

 

ماده 20: جنبش در عين اينکه خدمات خود را در اختيار همهء تشکلات سکولار دموکرات می گذارد، اين آمادگی را نيز دارد که به ايجاد جبهه ها و ائتلاف ها و اتحادهای سازمانی با ديگر تشکلات سکولار دموکرات دست زده و در فعاليت ها و موضع گيری های جمعی اين سازمان ها شراکت کند

 

ماده 21. شرط اصلی شرکت در اينگونه جبهه ها و ائتلاف ها و اتحادهای سازمانی آن است که سازمان های ديگر نيز در اهداف بنيادينی که جنبش بر اساس آنها ساخته شده مشترک باشند، حال آنکه اشتراک در استراتژی ها و تاکتيک های مبارزاتی با سازمان های ديگر ضروری نيست.

 

ماده 22. جنبش مجاز است که با ديگر سازمان های هم افق خود دست به برگزاری کنگره و کنفرانس زده و بکوش در اين گرد همآئی ها اهداف واصول خود را تسری داده وتبليغ نمايد

 

فصل ششم ـ وظايف و روند کار در شورای دبيران جنبش

         

ماده 23: شورای دبيران جنبش، بعنوان تصميم گيرنده در مورد همهء امور جنبش و مجری تصميمات مجامع عمومی عادی و فوق العادهء جنبش، دارای وظايف اختصاصی زير است:

الف: اتخاذ مواضع مختلف سياسی و اجتماعی جنبش

ب: تصويب و صدور اعلاميه ها و بيانيه ها

پ: رسيدگی به و اظهار نظر دربارهء تصميماتی که در دفاتر ششگانهء و انديشگاه جنبش گرفته شده و بصورت پيشنهاد برای شورای دبيران فرستاده می شود.

ت: انتخاب سخنگوی جنبش از ميان اعضاء شورای دبيران و يا تغيير او.

ث: نهائی ساختن امر عضويت متقاضيان در جنبش

ج: انتخاب سخنگوی جنبش

         

ماده 24: سخنگوی جنبش در جلسات گروهی همهء دفاتر جنبش عضويت دارد و دارای حق رأی است.

         

ماده 25: شورای دبيران جنبش می تواند از ميان اشخاص صاحب نظر، عده ای را دعوت کند تا، هر زمان که لازم باشد، با دعوت شورا و بدون داشتن حق رأی، در جلسات شورای دبيران شرکت نموده و در مورد بحث های جاری اظهار نظر نمايند.

    تبصره: ضرورتی وجود ندارد که کليهء اعضاء هيئت مشاوران شورای دبيران عضو جنبش باشند و شورای مزبور می تواند از شخصيت های غير وابسته ای که وجودشان به کار شورا غنا می بخشد نيز دعوت کند تا، بدون داشتن پيوند تشکيلاتی در جنبش، در هيئت مشاوران حضور يابند.

 

ماده 26: تعيين تواتر تشکيل جلسات شوراي دبيران جنبش دبا خود اين شورا است.

         

ماده 27: جلسات شوراي دبيران حداقل با پنج نفر عضو صاحب رأی آن رسميت می يابد.

 

ماده 28: تصميمات شوراي دبيران حداقل با پنج رأی قطعی می شود.

         

ماده 29: اعضاء شورا از طرق زير، با رأی اکثريت اعضاء شورای دبيران، از همکاری با اين شورا و ادارهء دفتر متبوع خود برکنار می شوند:

الف: استعفاء

ب: تعليق

پ: سه بار عدم حضور بدون خبر قبلی و مجوز در جلسات شورای دبيران جنبش

ت: کم کاری، بی مسئوليتی و عدول از موازين پيمان نامه، اساسنامه و شرح وظايف خود

 

ماده 30: در صورت مرگ، تعليق يا برکناری يک عضو  شورای دبيران جنبش، عضو علی البدل مربوط به هر دفتر جانشين عضو برکنار شده می شود.

 

ماده 31. عضو برکنار يا معلق شده می تواند به تصميم اعضاء ديگر شورای دبيران جنبش جنبش اعتراض کند و برای رسيدگی به پروندهء معافی خود خواستار تجديد نظر شوند. در آن صورت شورای دبيران جنبش کميسيونی سه نفره را از ميان مشاوران شورای دبيران مأمور رسيدگی به پرونده کرده و با در نظر گرفتن توصيهء اين کميسيون موقت در مورد برکناری يا ابقای عضو مزبور تصميم نهائی را اتخاذ خواهد کرد.

 

ماده 32. در صورت برکناری يا تعليق دبير هر دفتر شورای دبيران جنبش نفری بعدی تعيين شده در انتخابات شورا را برای شرکت در شورا و ادارهء دفتر مزبور دعوت می کند. اما اگر شرايطی پيش آيد که شورای دبيران دارای عضو علی البدلی برای يکی از مناصب خالی شدهء دفاتر جنبش نباشد می تواند، تا انتخابات بعدی در مجمع عمومی عادی جنبش، يکی از مشاوران شورا را برای ادارهء امور آن منصب تعيين نمايد.

    تبصره:  در صورتی که قرار بشود عضوی از هيئت مشاوران جانشين يکی از اعضاء شورای دبيران جنبش شود، لازم است که او عضو جنبش سکولار دموکراسی هم باشد.

 

ماده 33: در صورت خروج چهار تن از اعضاء شورای دبيران جنبش، چه از طريق اخراج، و چه از طريق استعفاء يا مرگ، اين شورا موظف است انتخابات اعضاء خود را در يک مچمع عمومی فوق العاده تکرار کند.

 

فصل هفتم ـ شرح وظايف دفاتر شش گانه جنبش

 

ماده 34: اهم وظايف دفتر هماهنگی و امور اجرائی جنبش:

الف: حصول اطمينان از برقراری همخوانی و هماهنگی بين فعاليت های مختلف دفاتر جنبش

ب. سرپرستی و نظارت بر کارهای اجرائی و تقسيم وظايف بين دفتر امور اداری و مالی و دفتر انتشارات و تبليغات.

پ: نظارت بر انجام عمليات مربوط به انتخابات شورای دبيران جنبش

ت: نظارت بر انجام عمليات لازم برای برگزاری مجامع عادی و فوق العادهء جنبش

ث: اجرای فعاليت های مربوط به روابط عمومی

 

مادهء 35: اهم وظايف دفتر امور اداری و مالی جنبش:

الف: ادارهء امور دفتری و بايگانی و انجام مکاتبات اداری          

پ: ادارهء امور مالی جنبش

ت: تهيه منابع مالی برای فعاليت های جنبش

ث: نظارت بر و تصويب کليهء فعاليت های مالی همهء واحدهای جنبش

ج: تهيه گزارش مالی برای تقديم به مجمع عمومی ساليانهء جنبش

چ: تشکيل کميتهء برنامه ريزی با شرکت اعضاء صاحب نظر جنبش برای تعيين برنامه های مختلف

         

ماده 36: اهم وظايف دفتر امور انتشارات و تبليغات جنبش:

الف: ايجاد و ادارهء پايگاه اينترنتی و شبکه های اجتماعی مجازی جنبش

ب: انتشار خبرنامه داخلی

پ: تهيهء مواد تبليغاتی اعم از مقاله، ويدئو، فايل های مختلف، و پوسترها

ت: برقراری تماس با رسانه ها برای ايجاد برنامه های رسانه ای

 

ماده 37: اهم وظايف دفتر مطالعات سياسی و مبارزاتی جنبش:

الف: بررسی مداوم جريانات سياسی در ايران و خارج از اين کشور

ب: تهيهء گزارشات تحليلی در مورد اين جريانات برای به روز نگاه داشتن شورای دبيران جنبش

پ: پيشنهاد صدور اعلاميه ها و بيانيه های حاوی موضعگيری های جنبش، به شورای دبيران جنبش

ت: تهيه متن اين گونه اسناد برای انتشار در رسانه ها، پس از تصويب در شورای دبيران جنبش

ج: پيشنهاد تاکتيک ها و اقدامات سياسی ـ اجتماعی، در راستای اهداف پيمان نامه

چ: ايجاد مجمعی از انديشمندان سياسی برای کمک گرفتن از نظر آنان در مورد جريانات جاری مختلف.

 

ماده 38: اهم وظايف دفتر امور عضويت و شاخه ها و باشگاه های جنبش:

الف: تهيهء آئين نامهء متحد الشکل ادارهء شاخه ها و باشگاه ها که کليهء وظايف اين دفتر در مورد شاخه ها و باشگاه های جنبش را معين می سازد.

ب: رسيدگی به تقاضاهای عضويت رسيده از طريق باشگاه ها و نهائی ساختن اين عضويت ها

پ. ايجاد باشگاه های شهری جنبش که به فعاليت های اعضاء هر شاخه انسجام می بخشند.

ت: در صورت لزوم، پيشنهاد ايجاد شاخه های کشوری و قاره ای جنبش، بعنوان نمايندگی جنبش در کشور ها و قاره های مختلف جهان، به شورای دبيران و اخذ مصوبه از آن.

ث: ايجاد مجمع سرپرستان باشگاه های جنبش بمنظور بررسی مداوم فعاليت های مختلف در سطح کشورهای دنيا.

ج: برگزاری کنفرانس ها و سمينارهای کشوری، منطقه ای و قاره ای.

چ: لازم است در آئين نامه های مربوط به تأسيس شاخه ها و باشگاه های جنبش ذکر شود که آنها حق صدور اعلاميه و موضع گيری مستقل سياسی، مگر برای دعوت به گرهمآئی های محلی، را نداشته و در اين مورد اخير نيز بايد از شورای دبيران جنبش کسب اجازه کنند.

 

ماده 39: اهم وظايف دفتر هماهنگی فعالیت های مشترک سازمان های سیاسی:

الف: شناسائی سازمان های سياسی همخوان با اهداف جنبش

ب: ايجاد سر پل های ارتباطی و ورود به مذاکره با سازمان های سياسی همخوان با اهداف جنبش

پ: شرکت در ايجاد مجمع سازمان های سکولار دموکرات بمنظور هماهنگ شدن فعاليت های مربوط به اشاعهء فکر سکولار دموکراسی و نيز انجام اکسيون ها و برگزاری کنگره های مشترک

 

فصل هشتم: ساير ملاحظات

         

ماده 40: تغيير اين اساسنامه تنها با موافقت مجمع عمومی فوق العادهء اعضاء جنبش، که به همين منظور تشکيل می شود ممکن خواهد بود.

 

ماده 41: جنبش سکولار دموکراسی ايران جنبشی پايدار است که در راستای متحقق کردن حاکميتی سکولار دموکرات در ايران، پس از تغيير نظام کنونی نيز به کار و فعاليت خود ادامه داده و، در صورت لزوم و امکان، هيئت گرانندگان و ساختارهای وابسته به آن به داخل ايران منتقل خواهند شد.

 

ماده 42: ساختار جنبش سکولار دموکراسی ايران، چه در خارج و چه در ايران، در صورتی به کار خود پايان می دهد که تعداد اعضائش به کمتر از پنج نفر تنزل پيدا کرده باشد.

 

ماده 43: متن ساده شدهء انگليسی اين اساسنامه، که هويت حقوقی و مالی اين جنبش را تعريف و اقامه می کند، در سازمان ماليات های ايالات متحدهء امريکا و وزارت داخلهء ايالت کلرادوی اين کشور به ثبت خواهد رسيد و مرکز اصلی اين جنبش نيز در مرکز همين ايالت قرار خواهد داشت.

         

ماده 44: از نظر قوانين حاکم بر کار نهادهایی نظير جنبش در ايالات متحدهء امريکا، تعداد باقی ماندهء از اعضاء جنبش لازم است که با اعلام انحلال اين ساختار موجودی بانکی آن را به هر سازمان غير دولتی و غير انتفاعی که دارای اهدافی نظير اهداف جنبش باشد منتقل نمايند.

         

ماده 45: اين اساسنامه در 8 فصل و 45 ماده در تاريخ دهم فروردين 1393 (30 مارس 2014) به تصويب شورای دبيران جنبش رسيده و جانشين اساسنامهء مورخ اول مهرماه 1392 (23 سپتامبر 2013) شده است و هرگونه بازبينی نهائی در اين اساسنامه به مجامع عمومی عادی جنبش احاله می شود.

 

 

پيوند به نمودار سازمانی

 

بازگشت به خانه

2013 ـ Iranian Secular-Democracy Movement - Admin@isdmovement.com - Fax: 509-352-9630

99999