برای شراکت در ساختن ايران آزاد و آباد و بی تبعيض فردا، به جنبش سکولار دموکرات های ايران بپيونديد

بازگشت به خانه

 

اساسنامهء انديشگاه مستقل سکولار دموکراسی

 

ماده يک: در جريان برگزاری نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران (واشنگتن، امرداد ماه 1392) برخی از شرکت کنندگان نسبت به تشکيل يک انديشگاه سکولار دموکراسی اظهار علاقه کرده و اساسنامهء اوليهء زير را به تصويب رساندند.

ماده دو:  اين انديشگاه بوسيلهء نهادهای زير اداره می شود:

الف: هيئت امنای انديشگاه

ب: دفتر رياست انديشگاه

پ: شورای مسئولان انديشکده ها

 

ماده سه-: انديشگاه دارای شخصيت حقوقی و اساسنامهء مستقل از شورای دبيران جنبش است اما هرگونه تغييرات آتی در آن اساسنامه بايد، به صويب هيئت امنای انديشگاه برسد.

ماده چهار: انديشگاه می تواند دارای کادر اداری و مالی باشد.

 

ماده پنج: تعداد اعضای هيئت امنای انديشگاه حداقل 5 و حداکثر 11 نفر است.

 

ماده شش: دو تن از اعضاء هيئت امنا که در کنگرهء نخست سکولار دموکرات ها داوطلب تشکيل اندةشگاه شدند (آقايان دکتر اسماعيل خوئی و دکتر اسماعيل نوری علا) وظِفهء دعوت از ديگر اعضاء هيئت امنا را بر عهده گرفتند.

 

ماده هفت: نخستين رئيس انديشگاه بوسيلهء نخستين کنگره سکولارهای ايران برای مدت يک سال انتخاب شد، اما از اين پس هر دو سال يک بار هيئت امنای انديشگاه دربارهء رئيس آن تصميم گيری می کند.

 

ماده هشت: مدت رياست بر انديشگاه و عضويت در هيئت امنای آن و نيز احراز مسئوليت ادارهء انديشکده ها دارای محدوديت زمانی نيست.

 

ماده نه: ساختار عمومی انديشکده ها (اجزاء انديشگاه) و شرح وظايف هر يک، طی آئين نامه ای  بوسيلهء رئيس انديشگاه تهيه شده و به تصويب هيئت امنای آن می رسد.

 

ماده ده: اعضاء هيئت امنای انديشگاه بايد حداقل دارای يکی از شرايط زير باشند:

الف: داشتن مهارت و سابقه در امر ادارهء دانشگاه ها و دانشکده ها

ب: يا داشتن تحصيلات عالیهء دانشگاهی

پ: يا داشتن اشتهار و اعتبار، انتشارات، برنامه های ديداری / شنيداری در زمينهء فعاليت های نظری سياسی و اجتماعی

****

تا کنون شخصيت های زير با عضويت در هيئت امنای انديشگاه سکولار دموکراسی موافقت کرده اند: دکتر باقر پرهام ـ دکتر رضا تقی زاده ـ دکتر اسماعيل خوئی ـ دکتر فرخ زندی ـ دکتر جمشيد قرجه داغی ـ دکتر اسماعيل نوری علا.

 

 

دکتر باقر پرهام ـ دکتر رضا تقی زاده ـ دکتر اسماعيل خوئی ـ دکتر فرخ زندی ـ دکتر جمشيد قراجه داغی ـ دکتر اسماعيل نوری علا

************************

تاکنون سرپرستان انديشکده های زير نيز تعيين شده اند:

                             

پرتو نوری علا ـ انديشکدهء امور زنان           ميرزا آقا عسگری ـ انديشکدهء زبان و هويت        مهدی رضائی ـ تازيک ـ انديشکدهء امور جوانان

***

نخستين رئيس انديشگاه آقای دکتر تقی آل رضا بود که چند ماه بعد از اين سمت استعفاء داد

و در حال حاضر امور انديشگاه بطور موقت بوسيلهء دکتر اسماعيل نوری علا اداره می شود.

 

ای ميل برای تماس:

esmail@nooriala.com

 

 

بازگشت به خانه

 

2013 ـ Iranian Secular-Democracy Movement - Admin@isdmovement.com - Fax: 509-352-9630