بازگشت به صفحهء اول کنگرهء چهارم

 

اعضاء کميتهء برگزاری کنگرهء چهارم

دکتر اسماعيل نوری علا

مسئول امور اداری و دعوت ها

ای ميل برای تماس:

esmail@nooriala,com

حسن اعتمادی

رئيس کميته

ای ميل برای تماس:

sedayeshoma@yahoo.com

       
احمد وحدانی  

 

محسن ذاکری

 

 

       

خسرو بختياری

نمايندهء کميتهء محلی (هامبورگ)

مجيد آژنگ

 

 

       
 

 

مجيد دهبان

عضو کميتهء محلی

 

 

 

تقی هاشمی

عضو کميتهء محلی

 

بازگشت به صفحهء اول