متن برخی از سخنرانی ها

 

********************************

سخنان دکتر گرموت لنرت

رئيس اجرائی انجمن صلح آلمان

پيوند به ويدئو؛ دقيقهء 24 ببعد

*******************************************

دیپلماسی شکست خوردء اتمی

و قرارداد سری در ملاء عام

سخنرانی احمد تاج الدينی

(متن گفتار در نشست دوم کنگرهء سوم سکولار دموکرات ها)

پيوند به ويدئو

*******************************************