برای شراکت در ساختن ايران آزاد و آباد و بی تبعيض فردا، به جنبش سکولار دموکرات های ايران بپيونديد

بازگشت به خانه

 پيوند به تقاضای عضويت

آئين نامهء عضويت در جنبش، و تأسيس باشگاه ها و شاخه های آن

فصل اول: وظايف و اهداف

ماده 1: با الهام از مادهء 38 اساسنامهء جنبش سکولار دموکراسی ايران، مجموع وظايف دفتر امور عضويت، باشگاه ها و شاخه های جنبش اينگونه است:

الف: نظارت بر روند رسيدگی به تقاضاهای عضويت رسيده و اعمال پيش بينی های اين آئين نامه در اين مورد

ب. ايجاد باشگاه های شهری که به فعاليت های اعضاء جنبش در هر شهر انسجام می بخشند.

پ: ايجاد مجمع سرپرستان باشگاه های شهری جنبش بمنظور بررسی فعاليت های مختلف در سطح شهرهای دنيا.

ت: ايجاد شاخه های کشوری، در صورت لزوم

ت: ايجاد شاخه های قاره ای جنبش، در صورت لزوم

تبصره: باشگاه محل گردهمآئی اعضاء و علاقمندان به سکولار دموکراسی محسوب می شوند و فعاليت مستمر دارند؛ حال آنکه شاخه ها نمايندگی سياسی جنبش را در منطقهء کار خود بر عهده دارند.

 

ماده 2: اهداف ايجاد اين نهادها به شرح زير است:

الف: تلاش برای ترويج انديشهء مبتنی بر استقرار حاکميتی سکولار دموکرات در ايران و تبديل آن به يکی از بنيادهای اصلی تفکر آزاديخواهان ايرانی

ب: تشريح گستردهء دو مفهوم انحلال طلبی و آلترناتيو سازی

پ: آموزش مقدمات و نتايج اين گفتمان های سياسی در راستای کادر سازی برای جنبش

ت: گسترش اخلاق سکولار دموکرات در بين اعضاء جنبش

ث: و ايجاد همدلی و همکاری مابين نيروهای سکولار دموکرات پراکنده در جهان

ج: برگزاری جلسات آموزشی، سمينارها و کنفرانس ها

چ: توليد مواد سمعی و بصری آموزشی.

 

ماده 3: همهء اعضاء جنبش در سلسله مراتب تشکيلاتی خاصی قرار داشته و فعاليت می کنند که ساختار آن، از پائين به بالا، چنين است: عضو، باشگاه، شاخهء کشوری يا قاره ای، دفتر امور عضويت و شاخه ها و باشگاه های جنبش، شورای دبيران جنبش.

 

فصل دوم: عضويت در جنبش

ماده 4. روند عضو گيری به صورت زير انجام می پذيرد:

الف: داوطلبان موافقت خود با پيمان نامه و اساسنامهء جنبش را کتباً اعلام می کنند.

ب: در صورت وجود باشگاه و شاخهء جنبش در شهر و کشور محل اقامت هر داوطلب، مسئولان باشگاه و شاخه با او گفتگوی دوستانه ای را انجام داده و، پس از حصول اطمينان نسبت به آشنائی داوطلب با پيمان نامه و اساسنامه، او را به دفتر امور عضويت و شاخه ها و باشگاه های جنبش معرفی می کنند. در صورتی که شاخهء جنبش در کشور و باشگاه جنبش در شهر محل اقامت داوطلب وجود نداشته باشد، اين کار بوسيلهء دبير دفتر امور عضويت و شاخه ها و باشگاه های جنبش انجام می شود.

پ: در صورتی که مسئول دفتر مزبور شخص را شايستهء عضويت در جنبش بداند، مراتب را در اولين جلسهء شورای دبيران جنبش مطرح کرده و پس از تصويب اين شورا تصديق نامهء عضويت داوطلب را که به آرم جنبش مزين است برای او می فرستد.

 

ماده 5. در صورتی تخطی عضوی از مفاد اين آئين نامه و اسناد تشکيلاتی جنبش، عضويت فرد مزبور با پيشنهاد دبير دفتر امور عضويت و شاخه ها و باشگاه های جنبش و تصويب شورای دبيران جنبش لغو شده و مراتب، همراه با توضيحات لازم، در بخش اعضاء پايگاه رسمی جنبش منعکس می گردد.

 

 

فصل سوم: باشگاه های جنبش

        ماده 6: پس از آنکه تعداد اعضائی که در يک شهر به جنبش جذب می شوند به پنج نفر رسيد، باشگاه آن شهر، که محل اجتماع و ديدارهای اعضاء جنبش است، بطور رسمی آغاز به کار می کند.

 

ماده 7. در اولين جلسهء باشگاه يک نفر مسئول اجرائی و يک نفر بعنوان خزانه دار باشگاه انتخاب شده و به دفتر امور عضويت و شاخه ها و باشگاه های جنبش معرفی می شوند. اين انتخابات هر ساله در سالگرد تشکيل باشگاه تکرار شده و انتخاب مسئولان قبلی بلامانع است.

 

ماده 8. باشگاه ها مرتباً در يک روز و ساعت معين جلسه خواهند داشت.

 

ماده 9. در صورت وجود برنامه های راديو ـ تلويزيونی جنبش، اعضاء باشگاه های جنبش خواهند توانست آثار و توليدات ديداری ـ شنيداری خود را، پس از تصويب دفتر امور انتشارات و تبليغات جنبش در رسانهء جنبش منتشر کنند.

 

ماده 10. کليه باشگاه های جنبش زير نظر دبير دفتر امور عضويت و باشگاه ها و شاخه های جنبش فعاليت می کنند.

 

فصل چهارم: شاخه های جنبش

            ماده 11. پذيرش ايجاد شاخه در هر شهر، کشور يا قارهء دنيا از طريق پيشنهاد دبير دفتر امور عضويت و شاخه ها و باشگاه های جنبش به شورای دبيران جنبش و تصويب آن پيشنهاد انجام می شود.

 

ماده 12. کليهء مسئولان هر شاخهء جنبش، که نمايندهء جنبش در کشور يا منطقهء خود محسوب می بوسيلهء مسئول دفتر امور عضويت و باشگاه ها و شاخه های جنبش به شورای دبيران پيشنهاد شده و پس از موافقت اين شورا، زير نظر همان مدير به ترويج اهداف جنبش می پردازند.

 

ماده 13. هر شاخه می تواند در راستای برگزاری مجالس عمومی، جشن های ملی، سخنرانی های مختلف و تظاهرات خيابانی نيز اقدام کند. در اين مورد دفتر امور عضويت و شاخه ها و باشگاه های جنبش، پس از تصويب طرح باشگاه برای برگزاری اينگونه اقدامات از جانب شاخهء کشوری جنبش، در حد توان جنبش، به باشگاه متقاضی کمک های خدماتی، برنامه ای و مالی خواهد کرد.

 

فصل پنجم: کليات

ماده 14. در پايگاه رسمی جنبش بخش خاصی برای منعکس کردن فعاليت ها و دست آوردهای اعضاء، شاخه ها و باشگاه ها ايجاد خواهد شد.

 

ماده 15. از تاريخ تصويب اين آئين نامه، همهء اعضاء کنونی جنبش نيز مشمول پيش بينی های آن در مورد تشکيل شاخه و باشگاه شهر خود می شوند.

 

ماده 16. اين آئين نامه در 16 ماده در جاسهء مورخ 6 آبان 1391 (28 اکتبر 2013) به تصويب شورای دبيران جنبش رسيده است.

 پيوند به تقاضای عضويت

 

بازگشت به خانه

2013 ـ Iranian Secular-Democracy Movement - Admin@isdmovement.com - Fax: 509-352-9630