برخی مفاهيم بنيادی

معنای مهستان

نهادها و چارت سازمانی مهستان جنبش

دلايل تشکيل مهستان

         1. مهستان بر اساس اين اعتقاد شکل می گيرد که مردم ايران حکومت مذهبی - استبدادی را نمی خواهند، و خواستار جانشين کردن آن با يک بديل مدرن و امروزی هستند.

         2. بديل يک حکومت مدهبی - استبدادی عبارت است از يک حکومت سکولار (اخراج مذهب از حکومت) و دموکرات (از کار انداختن ماشين بازتوليد استبداد).

         3. بنا بر اين، پيروزی ملت ايران وقتی محرز می شود که يک قانون اساسی سکولار دموکرات تصويب شده و از دل آن حکومتی سکولار دموکرات بيرون آيد.

         4. پس، دستور کار سکولار دموکرات های ايران، در راستای پيروزی در ايجاد حکومت سکولار دموکرات آينده، کوشش برای ايجاد بديل يا آلترناتيوی است که، با داشتن دو صفت سکولار و دموکرات، بتواند به مبارزه با حکومت مذهبی - استبدادی برخيزد.

         5. با توجه به تجربه ای 40 ساله، سکولار دموکرات های ايران گسترده ترين قشر مردم اين کشورند اما، از لحاظ حضور بعنوان يک قدرت سياسی کارآمد، نيروئی جديد در سپهر سياسی ايران محسوب می شوند که تا کنون دارای تشکيلات نبوده است.

         6. اين جمعيتِ وسيع (شايد بالای 50 ميليون) کمتر عضو تشکيلات و احزاب سياسی می شود.

         7. نتيجه:

         - اين جمعيت گسترده از يکسو، در حال حاضر و پيش از فروپاشی حکومت اسلامی، دارای تشکيلات و مرکزيتی نيست که مدافع خواسته های آن باشد.

         - و، از سوی ديگر، اگرچه در براندازی حکومت شرکت می کند اما کسی برايش سهمی مشخصی قائل نيست.

         - پس از فروپاشی حکومت مذهبی - استبدادی نيز سهمی در تشکيل دولت موقتی که زمينهء نوشتن قانون اساسی را فراهم می کند نخواهد داشت و لذا نمی تواند تضمين کنندهء سکولار دموکرات بودن اين قانون باشد.

         - پس از استقرار قانون اساسی جديد و رسيدن فرصت برگزاری انتخابات نيز نه می تواند از مستقر بودن قانونی سکولار دموکرات مطمئن باشد و نه، اگر چنان قانونی تصويب نشده بود، اجازه خواهد داشت که از طريق روندهای دموکراتيک در مجلس و دولت سهم داشته باشد.

         - يعنی پس از فروپاشی حکومت نيز تنها در صورتی که قانونی سکولار دموکرات به تصويب رسيده باشد و اين جمعيت نيز موفق شده باشد حزب يا احزاب خود را بسازد می توان اميدوار بود که هم قانون اساسی، و هم حکومت برخاسته از آن، دارای ويژگی های سکولار دموکرات خواهند بود و احزاب سکولار دموکرات هم فرصت ورود به رقابت های سياسی برای حضور در قوای سه گانه را خواهند داشت.

 

نقش هائی که مهستان می تواند بازی کند

          هدف از تشکيل مهستان، متمرکز کردنِ تشکيلاتیِ بخشِ فعالِ سکولار دموکرات های ايران است که اغلب از عضويت در احزاب و جبهه ها و ائتلافات پرهيز می کند، بی آنکه در ورود اعضاء احزاب به آن ممانعتی وجود داشته باشد؛ تشکيلاتی برای:

         الف: پيش از فروپاشی رژيم:

         - شراکت منظم و تشکيلاتی در مبارزه با رژيم مذهبی - استبدادی، چه مستقيم و چه در ائتلاف با ساير نيروهائی که ارزش های سکولار دموکرات را می پذيرند.

         - تزريق ارزش ها و هنجارهای سکولار دموکرات در روند مبارزه با حکومت مذهبی - استبدادی

         - رقابت شرافتمندانه با نيروها و آلترناتيوهائی که واجد ارزش های سکولار دموکرات نيستند

         - شراکت در جريان ساختن آلترناتيوی در برابر حکومت مذهبی - استبدادی که دارای ويژگی های سکولار دموکرات باشد

         - در صورت وجود امکانات، قرار دادن مسئلهء تشکيل دولت موقت در دستور کار اپوزيسيون و در پاسخ به خواست نيروهای رزمنده عليه حکومت اسلامی و نيز شراکت فعال در مشخص کردن ويژگی های دولت موقت و نيز ايجاد آن در تبعيد.

 

         ب: پس از فروپاشی رژيم:

         - حضور در دولت موقت و تزريق انديشه های سکولار دموکراتيک در رفتار و گفتار آن

         - شرکت در انتخابات مجلس مؤسسان از طريق اعلام ليست کانديداهای سکولار دموکرات

         - شرکت در تهيهء قانون اساسی و کوشش در گنجاندن هنجارها و ارزش های سکولار در آن

         - برگزاری کمپين های تبليغاتی برای کسب آراء در رفراندوم قانون اساسی

        

         پ: پس از تصويب قانون اساسی

         - تبديل شدن به سازمان نگاهبان ارزش های سکولار دموکرات

         - با اين تبديل فعاليت سياسی، برای مشارکت در قدرت سياسی، بر عهدهء احزاب سکولار دموکرات گذاشته می شود.

 

نحوهء عضوگيری در مهستان

         الف: از آنجا که از يکسو وزن سياسی (يا عددی اعضاء) احزاب سياسی روشن نيست و، از سوی ديگر، مهستان بر اساس رأی گيری از اعضاء اش عمل می کند نمی توان از احزاب و سازمان ها و گروه ها خواست که نمايندگانی را به مهستان اعزام دارند و لذا عضويت در مهستان بايد بصورت فردی باشد.

         ب: بديهی است که احزاب می توانند به اعضاء خود اجازه دهند که در مهستان شرکت داشته باشند. در آن صورت آن اعضاء می توانند بطور طبيعی در داخل مهستان فراکسيون خود را تشکيل داده و اهداف حزب متبوع خود را - به شرطی که با اصول سکولاريسم، دموکراسی و تماميت ارضی ايران منافات نداشته باشند - به پيش برند.

         پ: اعضاء با مشخصات حقيقی خود در مهستان شرکت می کنند اما می توانند از گردانندگان امور اداری مهستان بخواهند که مشخصات واقعی شان فاش نشود. اينگونه اشخاص حق انتخاب شدن خود را از دست می دهند و تنها در روند انتخاب کردن دارای حق خواهند بود.

         ت: شرکت کنندگان در دو جلسهء مقدماتی برای تشکيل مهستان افتخار آن را خواهند داشت که بعنوان عضو مؤسس از آنان ياد شود اما، پس از اعلام موجوديت مهستان، هيچگونه امتيازی فراتر از آنچه همهء اعضاء حال و آينده مهستان دارند نخواهند داشت.

 

نمودار سازمانی مهستان

 

وظايف مجمع عمومی  اعضاء مهستان، پيش از فروپاشی رژيم

         الف: تعيين راه و روش برساختن شورای انتخابی آلترناتيو

         ب: بر اساس راه و روش های فوق، انتخاب اعضاء شورای آلترناتيو

         پ: نظارت بر کار شورای آلترناتيو فوق الذکر بمنظور اعطای حقانيت و نيز تصويب برنامه های شورای آلترناتيو

         ت: انتخابات برای داشتن يک دفتر امور اداری، مالی و فنی برای ادارهء امور جاری مهستان

 

وظايف شورای آلترناتيو، پيش از فروپاشی رژيم

         الف: پشتيبانی از مبارزات ملت ايران

         ب: برقراری تماس با جنبش سکولار دموکراسی در داخل ايران

         پ: گردآوری اطلاعات در مورد وضعيت ايران و جهان و تحليل آنها در راستای تعيين راهکارهائی برای تشکيل آلترناتيو حکومت اسلامی

         ت: تعيين سياست ها و برنامه های کار شورای آلترناتيو بر اساس اصول سکولار دموکراسی

         ث: برقراری تماس با سازمان ها و احزاب و شخصيت های سکولار دموکرات اپوزيسيون

         ج: برقراری تماس با سازمان ها و نهادهای بين المللی

         چ: ايجاد کميسيونی برای انجام مطالعات مربوط به قانون اساسی سکولار دموکرات و تهيه يک متن پيشنهادی برای تقديم به مجلس مؤسان آينده

         ح: ايجاد کميسيون های تخصصی و استانی برای مطالعهء فعاليت های آيندهء دولت موقت          خ: تعيين خط مشی هائی که شرکت اعضاء شورای مرکزی مهستان در دولت موقت آينده را تضمين کند.

 

وظايف شورای آلترناتيو پس از فروپاشی رژيم

         الف: کوشش حداکثری برای شرکت نمايندگان مهستان در دولت موقت بمنظور دفاع از هنجارها و ارزش های سکولار دموکرات

         ب: تأثيرگزاری بر اقدامات دولت موقت برای تشکيل مجلس مؤسسان بر اساس موازين حقوقی

         پ: تعيين نامزدهای سکولار دموکرات برای شرکت در مجلس مؤسسان

         ت: در صورت توفيق، شرکت دادن نمايندگان انتخاب شدهء مهستان در نوشتن قانون اساسی جديد

         ث: انجام اقدامات وسيع تبليغاتی برای پيش بردن نظرات سکولار دموکرات در برگزاری رفراندوم قانون اساسی

         ج: ياری به احزاب و سازمان های سکولار دموکرات برای پيروزی در انتخابات ها

         چ: تبديل مهستان جنبش سکولار دموکراسی به نهاد شهروندی نگهبان ارزش های سکولار دموکرات.

HOME