بازگشت به صفحهء اول کنگره چهارم سکولار دموکرات های ايران

متن سخنرانی های که به دست ما رسيده است

هویت فرهنگی و سکولاریسم

) متن سخنرانی در کنگره چهارم سکولار دموکرات های ایران(

شکوه میرزادگی

چشم انداز مسئلهء اقوام در يک حکومت سکولار دموکرات

(يادداشت هائی برای يک سخنرانی)

اسماعيل نوری علا

گزارش دربراهء کنگره

حسن اعتمادی

سرپرست کميتهء تدارکات کنگره

 

 

جمهوری اسلامی و جامعهء ایران در بن ‌بست انقلاب و اصلاح

(متن سخنرانی در کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ايران)

الاهه بقراط

ی

ی