پيوند به ويدئوی اعلام برگزاری کنگره

توضيحات کميتهء برگزاری دربارهء گزينش مضمون وحدت در کثرت

اطلاعات دربارهء نحوهء شرکت در کنگرهء پنجم

اطلاعات دربارهء محل برگزاری کنگرهء پنجم

هايدهء توکلی

دکتر اسماعيل خوئی

علی اصغر سليمی   -   داريوش مجلسی

دکتر مسعود نقره کار

دکتر اسماعيل نوری علا

هنا رياحی

جدول برنامه ها و سخنرانان

5. ناظم جلسات

منوچهر يزديان

4. سخنان ميهمان افتخاری

ناصر کاخساز

3. گزارش کميتهء برگزاری

حسن اعتمادی

2. خوش آمد کميته محلی

علی اصغر سليمی

شنبه 28 اکتبر 2017

ساعت 9 صبح

مراسم افتتاح کنگره:

1.  سرود ملی ايران

سخنران هفتم سخنران ششم سخنران پنچم سخنران چهارم سخنران سوم سخنران دوم سخنران اول

رئيس جلسه

نشست اول

شنبه 28

 11 صبح:

تضاد وهماهنگی

بين وحدت وکثرت

افشار مختاری

آريو شهبانی

جهانشاه رشيديان

شمی صلواتی

ابراهيم عليپور

ثريا شهابی

فريدون احمدی

آرش مهدوی

پرسش و پاسخ               تعطيل برای صرف نهار

سخنران هفتم سخنران ششم سخنران پنچم سخنران چهارم سخنران سوم سخنران دوم سخنران اول

رئيس جلسه

نشست دوم

شنبه 28

2 بعداز ظهر:

سه تجربهء متفاوت

در وحدت :

مشروطه، نهضت ملی،

وانقلاب 57

فريدون فرحی

آريا قجر

امير بيگلر

حسن احمد پور

داود باقروند ارشد

علی اصغر سليمی

مهدی مفخمی

پرسش و پاسخ               تعطيل نشست های روز اول

سخنران هفتم سخنران ششم سخنران پنچم سخنران چهارم سخنران سوم سخنران دوم سخنران اول

رئيس جلسه

نشست سوم:

يکشنبه 29 اکتبر

10 صبح :

معنای اپوزيسيون

در غياب وحدت چيست؟

عبدالستاردوشوکی

جمشيد آرياداد

داريوش مجلسی

دارا صالح زاده

آرش مهدوی

مصطفی آزمايش

هنا رياحی

پرسش و پاسخ               تعطيل برای صرف نهار

سخنران هفتم سخنران ششم سخنران پنچم سخنران چهارم سخنران سوم سخنران دوم سخنران اول

رئيس جلسه

نشست چهارم:

يکشنبه 20 اکتبر

2 بعد از ظهر:

 

به کجا می رويم؟

اسماعيل نوری علا

دانيال خنده رو

سي.  جهان بخش

هوشنگ اسدی

رضا حسين بر

محسن ذاکری

نسترن عليی

پرسش و پاسخ               مراسم اختتام کنگره

توجه: اگر قصد آمدن به کنگره را داريد، بمنظور دريافت کارت ورودی و نهار،

خبر آمدن و يک قطعه عکس خود را با آدرس ای ميل زير برای ما بفرستيد:

isd.congress5@gmail.com

Introductory Notes in English

 کمک های مالی رسيده ، مخارج، کمبودها  |   نحوهء ارسال کمک مالی

آئين نامه و اعضاء کميتهء برگزاری |  توضيحات صوتی و ويدئوئی

مطالب مخالف و موافق کنگره

تذکرات دوستانه و انصراف از شرکت در کنگره

تماس با کميته        پيوند به کنگره های قبلی

برخی از پشتيبانان کنگره که قرار است به کلن بيايند:

مصطفی آزمايش شهرام آريان جمشيد آريا داد

محجوبه آذرنيا

نعمت آذرم کتايون آذرلی
فريدون احمدی مينا احدی شهريار آهی سيروس آموزگار

ميلاد آقائی

مهدی آشوغ
حسن اعتمادی شيرين اسفندارمذ مهبد اسفندی هوشنگ اسدی شهلا اردلان مهين ارجمند

اسدالله باقری

داود باقروند ارشد

کامبيز باسطوت

افشين بابازاده

پگاه امينی

فاروق اميری

خسرو بيت اللهی ناهيد بهمنی محسن بهزادکريمی سعيد بهبهانی الاهه بقراط حميد رضا برهانی
کيانوش توکلی رضا تقی زاده محمدرضا پاشنا پريسيما پاشائی راد فؤاد پاشائی امير بيگلر

امجد حسين پناهی رضا حسين بر

رضا چاوشی

بهيه جيلانی سهيل ثابت راسخ هايده توکلی
دانيال خنده رو

ابراهيم خاکی

محمدرضا حيدری ناهيد حسينی علی حسين نژاد حسينعلی حسين زاده

جهانشاه رشیدیان

محسن ذاکری عبدالستار دوشوکی لادن داور شمس الدين دارابی اسماعيل خوئی
بهمن زاهدی هنا رياحی شاهپور رنجبر بيژن رنجبر مهدی رضائی تازيک وحيد رضائی
جهان شادانلو علی اصغر سليمی جعفر سليمانزاده

مهين سلطانی

مهدی زمانی نادر زاهدی

آريو شهبانی

ثريا شهابی حسن شريعتمداری آرشاک شجاعی

شهناز شاه بخشی

شهرزاد شاه بخشی
عباس طباطبائی رضا ضرابی شمی صلواتی راضيه صلواتی امير صدری دارا صالح زاده
عوض غيبی پور

نسترن عليی

ابراهيم عليپور

مراد عزيزی

مهران عباسيان

شهرام عباسپور

زمان فيلی

احمدرضا فلاحی خسرو فروهر فريدون فرحی مژگان فانی سالک شاهين فاطمی
ناصر کاخساز سپيده قياس وند کريم قصيم عباس قره گوزلو

آريا قجر

اختر قاسمی

آذر ماجدی محمدعلی گلی مجيد گلبابائی

حميد گلبابائی

محمود گرگين زاده امير کامرانی
مريخ مرادی محمود مرادخانی افشار مختاری عليرضا محسنی داريوش مجلسی جعفر ماشابااوجی

سيروس ملکوتی

احمد مقيمی

بهمن مقصودلو

مهدی مفخمی

مراد معلم مهدی مظفری

حميد مهدی پور آرش مهدوی مريم مؤذن زاده فرنگيس منفردزاده اسفنديار منفردزاده

علی منجزی

آرمان نجم شيرين نجفی زاده اتوسا نجف لوی منيژه ناظم مريم نادری شکوه ميرزادگی

احمد وحدانی

اسماعيل نوری علا مريم نوری مسعود نقره کار اصغر نصرتی وحيد نصر آبادی
 
  ولی يوسفی منوچهر يزديان تقی هاشمی ياور وطن خواه عبدالحميد وحيدی