چهارشنبه 6 و پنج شنبه 7 بهمن 1395 ـ  25 و 26 ژانويه 2017

پيمان نامهء عصر نو

پيوند به سايت ها و وبلاگ های ديگر سکولار دموکرات>>>                       دعوت به مطالعه و امضای بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران>>>

تأسيس: 14 امرداد 1392

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

فهرست مقالاتی درباره مفاهيم

ويدئوهای آموزشی

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

سردبير: اسماعيل نوری علا  

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين دليل می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غير خبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. به احترام جمهوريت، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

حادثهء پلاسکو کار کيست؟

از آنجا که حالیه همهء مسئولان شهرداری و آتش نشانی و دولت و مدیران ریز و درشت اعلام برائت از داشتن کوچک ترین گناهی در بروز این حادثه کرده اند، لاجرم باید انگشت اتهام را به طرف صهیونیزم بین المللی گرفت و سازندهء برج، مرحوم حاجی حبیب القانیان، را که یک نفر یهودی صهیونیست بوده مسئول این آتش سوزی دانست! حساب اش هم ساده است: در واقع اگر در دههء چهل حاجی القانیان این برج را نساخته بود و ساختمان پلاسکو در تهران وجود نداشت لاجرم آتش سوزی هم رخ نمی داد و کسی هم کشته نمی شد و مسئولین و مدیران کشور هم زیر سئوال نمی رفتند!

ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ

خشایار دیهیمی

صادق لاریجانی رییس دستگاه قضا:

اگر اقدام به بزرگ نمایی کنند، با آنها برخورد شدید خواهد شد.

نامهء سرگشاده

ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﯿﻪ! ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﯽ! ﺟﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻭ ﺍﺭﻋﺎﺏ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺷﻼﻕ ﭼﯿﺰﯼ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯽ. ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺷﻼﻕ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺍﺧﻼﻕ! ﺗﻮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩﺷﺎﻥﺍﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﻻﻧﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭﻧﻈﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﺳﺖ. ﺁﻥ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺧﻼﻗﯽ، ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﯾﯽ، ﻭ ﺣﻖ ﺭﺍ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ. ﻣﺮﺍ ﻫﻢ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺴﺖ. ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻮ نیستی. ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮ ﺍﺯﺑﺰﺭﮔ ﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ. ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺭﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ! ﻗﺎﻧﻮﻥﺷﮑﻨﺎﻥ، ﺭﺍﻧﺖ ﺧﻮﺍﺭﺍﻥ، ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﯾﺎﻥ ﻭ ﺗﻬﻤﺖ ﺯﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﻻﯼ ﭼﺸم تاﻥ ﺍﺑﺮﻭﺳﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﺰرگ نماﯾﯽ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮی ﻭ ﻋﻘﻮﺑﺖ می بينی. ﻃﺸﺖ ﺭﺳﻮﺍﯾﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯﺑﺎﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻣﮑﯿﺪﻥ ﺧﻮﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺎﺯﻩ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﻨﺼﺒﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﯾﻘﯿﻦﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ.ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺤﺮﺯ ﺷﺪﻩﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ؟ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺰﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺪ ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺍﺵ ﮐﻨﯿﺪ. ﻭ ﺗﻮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻻﻓﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎﻋﺎﻗﺒﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ. ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﯿﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺍﮔﺮ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰﺍﻓﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﮐﻦ. ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺤﺖ ﺍﻣﺮﺕ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻢ. ﺑﯿﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ ﻭﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﯾﮏ ﻻﻗﺒﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ. ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢﺗﻮ ﮐﻬﺮﯾﺰﮎ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﯼ. ﮔﻤﺎﻥ ﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﻧﻪ ﺍﺯ ﻻﻑ ﻭﮔﺰﺍﻓﺖ. ﻣﺮﺩﻡ ﻗﻀﺎﻭﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ. ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﻭ ﻏﺮﻩﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﻨﺪ. ﻣﻦ ﻧﻪ ﻣﺴﻨﺪﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺟﺰ ﻋﺰﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﻡ ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﯽ. ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﺍﮔﺮﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﺯﻭﺭﺗﺎﻥ ﺧﻤﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﺳﺮﻓﺮﺍﺯ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺧﻤﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻓﺨﺮ ﻣﻔﺮﻭﺵ. یک ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺧﺸﺎﯾﺎﺭ ﺩﯾﻬﯿﻤﯽ.

نامه های ایرانی ها به ترامپ چه پیامدهایی دارد؟

گزارشی از سايت ایران وایر

نقطه مشترک بین گروه های مخالف جمهوری اسلامی اما تمرکز بر تغییر رژیم است. نیروهای دموکراسی خواه، سلطنت طلب و مجاهدین خلق، جمهوری اسلامی را یک رژیم غیرقابل اصلاح و غیرقابل اعتماد می دانند و خواستار براندازی هستند. سیاستمداران آمریکایی که به ترامپ نامه نوشته اند هم بر این نکته تاکید کرده اند. با این حال،‌ اغلب این گروه ها در این زمینه که چه گروهی آلترناتیو باشد، اختلاف عمیق دارند و مشخص نیست تا چه اندازه سیاست های دولت ترامپ بر تغییر رژیم در ایران استوار باشد.

بعید است مسکو تهران را رها کند!

نویسنده: علیرضا نادر؛ تحلیلگر ارشد اندیشکدهء رند

مترجم: زهره شهریاری

ناشر: سايت داخلی ديپلماسی ايرانی

اگر پوتین موفق به ایجاد روابط گرم و نزدیک با آمریکا شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که به ایران خیانت نکرده و همچنان به اتحاد خود با این کشور پایبند باقی بماند. از طرفی، مواضع ترامپ در خصوص بحران سوریه نشان می دهد که وی تمایل چندانی برای تجهیز و پشتیبانی نظامی از شورشیان سوری ندارد و حتی ممکن است که در راستای مبارزه با گروه های تروریستی در این کشور، از جمله گروه تروریستی داعش، با روسیه همکاری هایی را نیز داشته باشد. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که وقتی روسیه می تواند از همکاری و اتحاد با آمریکا برخوردار باشد چه نیازی به ایران دارد؟

آتش در نیستان..

حمیدرضا رحیمی

قلم فرسودهء فدوی، در پیوند با آنچه که در ساختمان پلاسکو در اُم القراء اتفاق افتاد، پنداری به لکنت افتاده است. "وی ایرادی نمی بیند که  در این سوگنامه، از حبیب القانیان"، بانی ساختمان مذکور، به "ترامپ" ایران یاد کند؛ با این تفاوت مختصر که دومی، پس از برپائی مبالغ هنگفتی اماکن و برج های های متعدد در ممالک محروسهء آمریک و خارج از آن، تازه به مقام ریاست جمهوری نیز ارتقاء می یابد! و دومی، بابت ساخت یک فقره ساختمان هفده طبقه، که تازه کلی اشتغال را نیز بهمراه داشته است، بفرموده، توسط مُخبّط الاسلام والمسلمین خلخالی(ل) با یک قیام و قعود، اعدام می شود!

نتايج فقدان تشکيلات در تقليل اثرگذاری سکولار دموکرت ها

دربارهء تحلیلی از حزب سکولار دموکرات ایرانیان

دو يادداشت از سام قندچی

واقعیت این است که فیسبوک و توییتر و دیگر شبکه های اجتماعی یا رسانه های فارسی زبان خارج کشور می توانند در خدمت فعالیت های حقوق بشری و دموکراسی خواهی باشند اما دلیل موفقیت یا شکست موضوع دیگری است، یعنی تشکیلات! اگر دقت کنیم کسانی که در خارج از حمایت ضمنی تشکیلات اصلاح طلبان برخوردار بوده اند در هفت سال اخیر نسبت به بقیهء اپوزیسیون بسیار موفق تر بوده اند. دولت اوباما نیز، بویژه در چهار سال دوم در دوره جان کری، بطور کامل با اصلاح طلبان ایران سمت گیری کرد و حتی برخی کارمندان رسمی ارشد ایرانی تبار مسؤل ایران در کاخ سفید از اعضا سازمان نایاک بودند.

چگونه انقلابی ها قربانی انقلاب فرهنگی شدند؟

منصوره شجاعی

انقلاب سال پنجاه و هفت، زیبا و شکوهمند آمده بود و ما دانشجویان جوان و آرمان‌خواه مسحور زیبایی و سرمست از نفس کشیدن درهوای رهایی‌بخش اش، قرار بود که روز از پی روز زیر سایه و آفتابش جوانه بزنیم. خوش مستی حاصل از یکباره سر کشیدن جام پیروزی بر استبداد، گاهِ ادراک حقیقت را برای ما سرخوشان مست، از امروز به فردا موکول می‌کرد. سرانجام در فردا روزی که هیچ روزنه‌ای به آینده نداشت، تک‌تک ما به سهمی متفاوت، قطره ‌قطره از جام ‌های مرگ ‌آگین انقلاب نوشیدیم تا در کف هر جام تهی با نقشی از حقیقت ته‌نشین شدهء آن دوران تاریک مواجه شدیم:‌ انقلاب همان‌ قدر زیباست که بی‌رحم است!

خاطرات پلاسکو

برجی که زمانی نماد تهران مدرن و رو به پیشرفت بود

سایه افروز

مردم از اين پس با جای خالی ساختمانی مواجه خواهند شد که در تمام طول عمرش بالاترین توجهات را به خود اختصاص داد، از زمانی که شاه جوان از آن دیدار کرد تا وقتی که طالقانی آن را مرکز ضد یهودیت خواند و بعدترها که مرکز بزرگان سینما شد. پلاسکو جان داشت و تنها یک ساختمان معمولی نبود. علی، که معمار و فارغ التحصیل از دانشکده معماری است، ماه ها قبل می گفت: پلاسکو که زمانی نماد تهران مدرن و رو به پیشرفت بود، سال هاست که به نمادی از فرسودگی این شهر و حرکت رو به زوال اش بدل شده است. حادثه ای که اتفاق افتاد تعبیر حرف او بود.

ویرانی آسمان‌خراش تمام فولادی ایران

در اثر بی‌مسوولیتی بنیاد مستضعفان

گزارش کيهان لندن

این آسمان‌ خراش تمام فولادی حتی نمای بیرونی آن کلاف‌ کشی و با فولاد بسته شده بود که با این شیوه ساخت استوار، عمر مفید آن را دويست سال تخمین می زدند. این ساختمان در مصادره بنیاد مستضعفان بود. این بنیاد که خارج از سیستم دولتی و تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در اختیار دارد و بارها متهم به فساد اقتصادی گسترده شده است. کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی از آنجا که این بنا جزو نخستین پاساژهای بلندمرتبه تهران به شمار می‌آمد برای ثبت ملی آن تلاش کرده بودند اما هر بار این تلاش‌ها با شکست روبرو شد و حتی تعمیراتی که قرار بود برای بهبود وضعیت این ساختمان انجام شود از سوی مسوولان شهرداری صورت نگرفت.

اپوزيسيون، ترامپ، مجاهدين، سکولار دموکراسی

الاهه بقراط - اسماعيل نوری علا

در برنامه ياران - بمديريت عليرضا ميبدی

مشکوک بودن مرگ پدر از نظر فرزندان رفسنجانی و...

حسن اعتمادی، جمشید اسدی و مازیار شکوری

در برنامهء تفسیر خبر بمديريت جمشيد چالنگی

فايل تصويری    فايل صوتی

ضرورت شادی بر مرگ حاکم جائر

سیامک مهر ( پورشجری)

بيش از ده روز از مرگ اکبر رفسنجانی، یکی از لاشخورهای حکومت اسلام و یکی از پلیدترین جنایتکارها و دزدهای حکومت اسلامی، گذشت اما واکنشی بدانگونه که شایستۀ چنین اتفاق خجسته و میمونی بود از سوی ملت ایران مشاهده نشد. آنطور که انتظار می رفت مردم ایران در مرگ و نابودی چنین عنصر پلید و تبه کار و تروریست و نیز به یمن رهاشدن و پاک شدن جامعه و زندگی و شهر و کشور خود از نکبت وجود حداقل یکی از روحانیان و جادوگران و کلاهبرداران الهی، شادمانی و پایکوبی و دست افشانی نکردند. این قلم دو دلیل عمده برای این اتفاق می شناسد...

بر ما چه رفته است؟

(در حاشیه فوت هاشمی رفسنجانی)

پرویز دستمالچی

مبارزه رفسنجانی با دیکتاتوری در نظام پیشین و به زندان رفتن اش و... نه برای آزادی، که برای شکل دیگری از حکومت استبدادی- دیکتاتوری بدتر، حکومت تامگرای اسلامی- ایدئولوژیک بود. او یک بنیادگرای تمام عیار اسلامی بود که در دو دهه آخر زندگی اش، برای بازگشت دوباره به قدرت از دست رفته اش، به توهمات "دمکراتیک" کردن یک حکومت از بنیاد ایدئولوژیک  دامن می زد تا کسب آراء کند . او به نام "الله" نظمی را بنا نهاد که انسان را از نگاه حقوقی در برابر قانون حداقل به هفت مقوله تقسیم کرد. از فقها و مجتهدان که همه کارهء خود خواندهء "الله" شدند و تمام نهادها و ارگانهای اساسی حکومت را به انحصار خود درآوردند تا... و واجب القتل ها و تا کسانی که هنگام کشتار دسته جمعی آنها (زندانیان سیاسی)، و در توجیه این جنایت، در مقام امام جمعه موقت تهران گفت "نان زیادی ندارند که به آنها بدهند".

 

2017 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000