توضيحات کميتهء برگزاری دربارهء گزينش مضمون «وحدت در کثرت»

Introductory Notes in English

Über die jährlich stattfindenden Kongresse

پيام کميتهء برگزاری کنگرهء پنجم سکولار دموکرات ها

حسن اعتمادی

ما همگی می دانيم که پيش بينی زمان دقيق فروپاشی رژيم اسلامی کنونی چندان ممکن نيست. در جهانی که پر از حوادث نامنتظره است و ما در همين برههء کوتاه زندگی خود شاهد وقايعی همچون فروپاشی شوروی و انقلاب 57 ايران بوده ايم، احتمال اينکه بزودی شاهد فروپاشی حکومت اسلامی در ايران باشيم نيز چندان دور از ذهن نيست و به نظر می رسد که بخاطر ترکيب خاصی که حضور شما دوستان به اين کنگره بخشيده گردهمائی امسال می تواند در اين لحظات حساس تاريخی جايگاه سکولار دموکراسی را در تحولات آيندهء ايران برجستگی بخشيده و به آن نقشی تعيين کننده را محول سازد. و من از جانب مؤسسان و برگزار کنندگان اين کنگره وظيفه دارم به شما ياران موافقی که رنج آمدن به کنگره را بجان خريده ايد يادآور شوم که ما در اينجا گرد هم آمده ايم برای گفتگو برای ايجاد يگانگی از ميان گونه گونگی.

پيوند به نشست های چهارگانهء کنگرهء بر روی يو تيوب   1    2

پيوند به گزارش های تلويزيون ميهن / روز اول:  1    2     3   4  / روز دوم   1    2     3     4       5

پيوند به ويدئوی اعلام برگزاری کنگره

اطلاعات دربارهء نحوهء شرکت در کنگرهء پنجم

اطلاعات دربارهء محل برگزاری کنگرهء و هتل های اطراف آن

پيام ويدئوئی عبدالستار دوشوکی دربارهء «وحدت در کثرت»>>>

هايدهء توکلی

دکتر اسماعيل خوئی

علی اصغر سليمی   -   داريوش مجلسی

دکتر مسعود نقره کار

اسماعيل نوری علا

جهانشاه رشيديان

هنا رياحی

جدول برنامه ها و سخنرانان

4. ناظم جلسات

منوچهر يزديان

3. سخنان ميهمان افتخاری

ناصر کاخساز

2. گزارش کميتهء برگزاری

حسن اعتمادی

1. خوش آمدگوئی از سوی پشتیبانان کلن

علی اصغر سليمی

شنبه 28 اکتبر 2017

ساعت 9 صبح

مراسم افتتاح کنگره:

سرود ملی ايران

توجه: کميته برگزاری کنگره، در راستای هماهنگ کردن نشست ها، حق تغيير جای سخنرانی ها را برای خود محفوظ می دارد.

سخنران هفتم سخنران ششم سخنران پنچم سخنران چهارم سخنران سوم سخنران دوم سخنران اول

رئيس جلسه

نشست اول

شنبه 28 اکتبر

 10.5 صبح:

تضاد وهماهنگی

بين وحدت وکثرت

کيوان شريفی

آريو شهبانی

جهانشاه رشيديان

شمی صلواتی

ابراهيم عليپور

ثريا شهابی

فريدون احمدی

آرش مهدوی

30 دقيقه استراحت                رسمی شدن مجدد  جلسه و گفتگوی حضار              ساعت 1: تعطيل برای صرف نهار

سخنران هفتم سخنران ششم سخنران پنچم سخنران چهارم سخنران سوم سخنران دوم سخنران اول

رئيس جلسه

نشست دوم

شنبه 28 اکتبر

2 بعد از ظهر

سه تجربهء متفاوت

دوحدت: مشروطه،

نهضت ملی،

وانقلاب 57

افشار مختاری

دارا صالح زاده

آريا قجر

امير بيگلر

رضا حسين بر

داود باقروند ارشد

علی اصغر سليمی

مهدی مفخمی

30 دقيقه استراحت                رسمی شدن مجدد جلسه و گفتگوی حضار               ساعت 6: تعطيل نشست های روز اول

سخنران هفتم سخنران ششم سخنران پنچم سخنران چهارم سخنران سوم سخنران دوم سخنران اول

رئيس جلسه

نشست سوم:

يکشنبه 29 اکتبر

10 صبح :

معنای اپوزيسيون

در غياب وحدت چيست؟

آغاز با سخنان

 نعمت آزرم

عبدالستاردوشوکی

محمد زمانی

فريدون فرحی

ناهيد بهمنی

مينا احدی

مصطفی آزمايش

جمشيد آرياداد

هنا رياحی

30 دقيقه استراحت                رسمی شدن مجدد جلسه و گفتگوی حضار             ساعت 1: تعطيل برای صرف نهار

سخنران هفتم سخنران ششم سخنران پنچم سخنران چهارم سخنران سوم سخنران دوم سخنران اول

رئيس جلسه

نشست چهارم:

يکشنبه 29 اکتبر

2 بعد از ظهر:

 

به کجا می رويم؟

 

 

اسماعيل نوری علا

محسن ذاکری

آرش مهدوی

هوشنگ اسدی

دانيال خنده رو

زرين مجی الدين

داريوش مجلسی

جهانشاه رشيديان

30 دقيقه استراحت                رسمی شدن جلسه و گفتگوی حضار           جمعبندی و سرود ملی       ساعت 6: مراسم اختتام کنگره

 پيوند به کنگره های قبلی

توجه: اگر قصد آمدن به کنگره را داريد، بمنظور دريافت کارت ورودی و نهار،

خبر آمدن و يک قطعه عکس خود را با آدرس ای ميل زير برای ما بفرستيد:

isd.congress5@gmail.com

 کمک های مالی رسيده ، مخارج، کمبودها  |   نحوهء ارسال کمک مالی   تماس با کميته   

آئين نامه و اعضاء کميتهء برگزاری |  توضيحات صوتی و ويدئوئی

مطالب مخالف و موافق کنگره                  انصراف از آمدن

برخی از پشتيبانان کنگره که قرار است به کلن بيايند:

جمشيد آريا داد امير آرام منش

محجوبه آذرنيا

مجيد آذرنيا نعمت آزرم کتايون آذرلی
شهريار آهی سيروس آموزگار

ميلاد آقائی

مهدی آشوغ مصطفی آزمايش شهرام آريان
مهبد اسفندی هوشنگ اسدی شهلا اردلان مهين ارجمند فريدون احمدی مينا احدی

داود باقروند ارشد

افشين بابازاده

پگاه امينی

فاروق اميری

حسن اعتمادی شيرين اسفندارمذ
خسرو بيت اللهی ناهيد بهمنی سعيد بهبهانی الاهه بقراط حميد رضا برهانی

اسدالله باقری

رضا پيرزاده رؤيا پرورش محمدرضا پاشنا پريسيما پاشائی راد فؤاد پاشائی امير بيگلر

رضا چاوشی

بهيه جيلانی سهيل ثابت راسخ هايده توکلی کيانوش توکلی رضا تقی زاده

ابراهيم خاکی

محمدرضا حيدری ناهيد حسينی علی حسين نژاد امجد حسين پناهی رضا حسين بر
لادن داور عباس دانشور حسن دانشور شمس الدين دارابی دانيال خنده رو عباس خرسندی
بيژن رنجبر مهدی رضائی تازيک وحيد رضائی

جهانشاه رشیدیان

محسن ذاکری عبدالستار دوشوکی
مهدی زمانی محمد زمانی نادر زاهدی بهمن زاهدی هنا رياحی شاهپور رنجبر
شهرزاد شاه بخشی جهان شادانلو فريدون سيار علی اصغر سليمی جعفر سليمانزاده

مهين سلطانی

آريو شهبانی

ثريا شهابی مجيد شمس کیوان شریفی حسن شريعتمداری

شهناز شاه بخشی

رضا ضرابی شمی صلواتی راضيه صلواتی امير صدری مريم صالحی دارا صالح زاده
ابراهيم عليپور

مراد عزيزی

مانی عزيزی

مهران عباسيان

شهرام عباسپور عباس طباطبائی
خسرو فروهر فريدون فرحی کورش فرزين مژگان فانی سالک شاهين فاطمی عوض غيبی پور
سپيده قياس وند عباس قره گوزلو

آريا قجر

اختر قاسمی

زمان فيلی

احمدرضا فلاحی
نازيلا گلستان مجيد گلبابائی

حميد گلبابائی

محمود گرگين زاده امير کامرانی ناصر کاخساز

محمود مرادخانی افشار مختاری عليرضا محسنی داريوش مجلسی آذر ماجدی محمدعلی گلی

احمد مقيمی

بهمن مقصودلو

مهدی مفخمی

مراد معلم مهدی مظفری مريخ مرادی

مريم مؤذن زاده فرنگيس منفردزاده اسفنديار منفردزاده

علی منجزی

شبانا ملکی سيروس ملکوتی

زرين محی الدين شکوه ميرزادگی محمد ميدانشاهی پرستومهينی-اميری حميد مهدی پور آرش مهدوی

وحيد نصر آبادی آرمان نجم شيرين نجفی زاده آتوسا نجف لوی منيژه ناظم مريم نادری

احمد وحدانی

اسماعيل نوری علا مريم نوری مرتضی نگهداری مسعود نقره کار اصغر نصرتی
 
  ولی يوسفی منوچهر يزديان تقی هاشمی ياور وطن خواه عبدالحميد وحيدی