پيوند به سايت ها و وبلاگ های  سکولار دموکرات

دعوت به مطالعه و امضای بیانیهء «جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران»

سایت تدارک پلاتفرمی

برای حزبی آینده نگر

سردبير: اسماعيل نوری علا

جستجو در اين سايت

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

مقالاتی دربارهء مفاهيم اصلی

ويدئوهای آموزشی

 Fax: 509-352-9630

ای ميل

  iraniansdm@gmail.com

پيمان نامهء عصر نو

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی کسی را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

 

2. و از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن جز خواست انحلال مطالبه ای نداريم؛

 

3. و به همين دليل می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

 

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل کشور از غاصبان حکومت مسلط بر سرزمين مان حمايت می کنيم.

 

5. آنچه در اين سايت «اختصاصی و غير خبری» منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاهی سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که  در «پيمان نامهء عصر نو» منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

 

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

 

7. به احترام «جمهوريت»، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء «جمهوری» به «حکومت» يا «رژيم»  تبديل می شود.

 

8. و از آنجا که بين ايران و ملت ايران  از يکسو، و حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، از سوی ديگر، تفاوت و جدائی قائليم، در هر متن که واژهء ايران بکار رفته اما منظور رژيم اسلامی باشد، ما بجای ايران عبارت «رژيم ايران» يا «رژيم مسلط بر ايران» را بکار می بريم.

تأسيس: 14 امرداد 1392

تاريخ انتشار اين شماره:  چهارشنبه  22 و پنج شنبه 23 شهريور 1396 - 13  و 14 سپتامبر 2017

 

شمارهء مخصوص «هنر نزد روحانيان است و بس!»

این هفته در شهر "آستانه"، پایتخت قزاقستان، کنفرانس اسلامی در حوزهء علم و فن آوری برگزار شد. در این کنفرانس بعضی از رهبران برجستهء جهان اسلام، نطیر حاجی رجب اردوغان و شاهزاده محمد ولیعهد عربستان و امثالهم شرکت داشتند و فن آوری های خود را با یکدیگر معاوضه کردند!.. اما مهم ترین شرکت کننده در این کنفرانس دو روزه که مورد توجه سایر مدعوین و محل پرسش قرار داشت (علیرغم آنکه در کشور خودش تحویل اش نمی گیرند!) کربلایی مش حسن روحانی بود! اکثر رؤسای جمهور و رهبران سایر کشورها می خواستند از فن آوری پیچیده و خارق العاده حکومت اسلامی در پرکردن و دفن کردن نیروگاه های هسته ای با سیمان و بتن در عرض چند روز سر در بیاورند!>>>

برداشت اشتباه از عذرخواهى من

ف. م. سخن

جناب محسن ذاكرى لطف كرده و نقدى بر نوشته ى من با عنوان «از خوانندگان عزيزم عذر خواهى مى كنم» مرقوم فرموده اند كه با عنوان «درباره ى اشتباه آقاى ف. م. سخن» در سايت گرامى «جنبش سكولار دموكراسى ايران» منتشر شده است. از جناب ذاكرى به خاطر وقتى كه گذاشته اند و اين نقد را بر نوشته ى من نوشته اند سپاسگزارى مى كنم. متاسفانه نقد ايشان، بر پايه هاى غلط، بنيان گذاشته شده است كه به طور خلاصه به اين غلط ها اشاره مى كنم...

مقايسه ها!

بابک مختاری

37 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭﺷﺎن ﺭﺍ ﺑﺎﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  می کرﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ می دﻳﺪﻧﺪﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ. 25 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ، ﻛﺸﻮﺭﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ! 15 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭﻣﺎﻟﺰﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﻠﻮ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ؟! 5 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺧﻼﻗﻰ، ﺳﻘﻮﻁﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟! ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ می بينيم ﻛﻪﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﺸﻨﻮﺩﻧﺪ و خدا را شاکرند که مثل عراق و سوریه نیستند! ﺁﻧﻬﺎ كشورشان را ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﻪ ﺑﺎﺳﻮﺋﯿﺲ و کره، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻫ ﻬﺎﻯ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﻋﺶ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﻭ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴ ﻜﻨﻨﺪﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﺎﺻﻰ می کنند! ﺍﯾﻦ "ﺩﮔﺮﺩﯾﺴﯽ" ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪﺷﻮﺩ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ می جهد، ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﻢ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺑﺠﻮﺵﺁﯾﺪ، ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺭﻧﺞ ﺁﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻭﻟﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺟﻬﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼﺗﺒﺎﻫﯽ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ..!

آخوندها، غالب در خیابان ها و مغلوب در خانه ها!

محمد هادی

رژیم آخوندها بعد از کشتار و اعدام های وحشیانهء دههء شصت، برای لاپوشانی عدم تواناییِ خود در براه آوردن مردم و برقراری جامعهء به اصطلاح اسلامی خود، رفته رفته و اجباراً  به دونگانگی و دو رویی جامعه در خانه ها و خیابان ها تن داده اند تا، بدین وسیله، با رعایت حداقل ظاهر اسلامی در خیابان ها،  بتوانند از بالای منبر، همچنان پُز داشتن حکومت و جامعه اسلامی را در نزد دیگر کشورهای مسلمان و بدبخت تر از ایران بدهند!

رأی تاريخ و بخت رستگاری

محمد قائد

برگزاری «عيد خون» به کسانی نياز دارد که اهل زياد سبک سنگين کردن و استخاره نباشند. او آخوند دُشک چه و پشت ميز نبود و به خودش لقب «حاکم شرع سيار» داد: محکومان را به محکمه نزد او نمی بردند؛ گشت می زد و هر جا متهمی گير می آورد ترتيب اش را می داد. در مطبوعات «قاضی دار زن» يا «به دار بکش» لقب گرفت. به همه جا سر می کشيد و هر جا ميل داشت و فرصتی می يافت سرپائی حکم اعدام می داد و در جا اجرا می کرد... عاشق حضور در برابر دوربين بود؛ در هر جا و به هر بهانه ای...

ریشه های انقلاب و انقلابی در بوف کور

طاهره بارئی

گزلیک! گزلیک! گزلیک! این همان پاره آهن تیزی ست که پرسوناژ فاقدِ اسم و ذلیل و زبون و عقب ماندهء کتاب "بوف کور" زیر مُتکا پنهان کرده و سربزنگاه برای در آوردن "چشمِ" سرزنش بارِ آن کسی که پیشرفته تر و آزادتر از خودش تصور می کند بکار می گیرد. داستان انقلابات و حوادث بزرگ اجتماعی، قبل از روی دادن در کوچه پسکوچه های شهر، ابتدا در دل"مکتوبات" زبان آن مردم روی می دهند. از "ذهن" کسی یا کسانی پیاده می شوند.

قیاس مع الفارق

حمیدرضا رحیمی

فدوی در لابلای خبرها دید که خواهر، فائزه ‌هاشمي نیز برای خالی نبودن عریضه فرموده: «آبروريزي است، افغانستان وزير زن دارد ما نداريم!» فدوی از خواهر فائزه  خواهشمند است که، با یک تناسب ساده، پیدا کند میزان "آبروریزی" و شرمندگی ملت سابق  را که مقامات شان، از صدر تا ذیل آخوند اند! … و نیز، برای جوری جنس و تکمیل کلکسیون اسلامی، بفرمایید  که آيا محرومیت زنان ایرانی از ورود به ورزشگاه ها  بمنظور حمایت از تیم های کشورشان، و همزمان، ورود زنان غیر ایرانی بهمان محل، آبرو ریزی نیست؟

بن بست استعدادهای بسيار

شاهين شعبانی

كمتر كشوري مثل ايران را مي توان يافت كه با دارا بودن مردمي آزاديخواه و آزاد انديش و نيروهاي بسيار كارآمد سياسي و دموكرات در خارج از كشور، اسير حاكميت متحجر و مستبد باشد! اگر چه با وقوع شورش پنجاه و هفت بسياري از مبارزان و نيروهاي وطن پرست به ناچار ترك وطن گفتند، اما از همان ابتدا به مبارزات خود با رژيم اسلامي در خارج از ایران ادامه دادند. نياز به آزادي و دموكراسي سبب تربيت و شكل گيري مبارزان جوان و خستگي ناپذير در داخل کشور نیز شده است... اما، علي رغم برخورداري جامعهء ايراني از چنين استعدادهاي ناب و نيروهاي بالقوه سياسي، عدم دستيابي به دموكراسي و آزادي، مسئله اي عجیب به نظر مي رسد! در اين نوشتار سعي شده به دلايل كلي عدم هماهنگي اپوزيسيون خارجي با مبارزان داخلي اشاره اي گذرا شود.

تشنهء دمکراسی و تشکیل دولت موقت

حميدرضا برهانی

بسیاری از ما، در سوء تفاهم دربارهء اجرای روش دمکراسی، می پنداریم که «دولت موقت» می باید منتخب همهء اقشار مردم بوده و از یک اتحاد همگانی بیرون آید؛ در صورتی که تجربهء ناموفق سال ها فعالیت کنشگران سیاسی ایرانی به ما یادآوری می کند که دولت موقت نیازمند کابینه یا یک تیم منسجم اجرایی است و در هیچ کجای دنیا یک دولت اعضای کابینه خود را از اتحاد همه طیف ها و جریان های مختلف سیاسی انتخاب نمی کند زیرا چنین مدیرانی احتمالاً توانایی همکاری مشترک با یکدیگر را نخواهند داشت.

مناظره يک انحلال طلب با يک اصلاح طلب

حسن اعتمادی و علی‌ شاکری

در برنامهء «دنيای امروز» از دکتر پريسا ساعد

پنجمین کنگره سکولار دموکرات های ایران

در نگاه دکتر اسماعیل خوئی

در برنامه ای از سعيد بهبهانی در تلويزيون ميهن

فايل تصويری        فايل صوتی

ملی - مذهبی ها و سکولاريسم

گفتگو با اسماعيل نوری علا

در برنامهء «برنامه پنجره ای رو به خانه پدری»

بمديريت عليرضا نوری زاده

فايل تصويری    فايل صوتی     برای دانلود   نوشتاری

«لات ها و جاهل ها» (1)
گفتگو با مسعود نقره کار . اسماعيل نوری علا
در برنامهء «نگاه» بمديريت عليرضا ميبدی

تأسيس نهادی بنام «کوشندگان برای ائتلاف بزرگ ملی»

 و مسئلهء اتحاد

گفتگوی مهدی ذوالفقاری، وحيد بديعی و امير معيری

در برنامهء «روشنائی» از راديو پويا

(پيوند برای اطلاع بيشتری>>>)

خانه ای برای اتحاد يا سلاخ ‌خانهء سیاسی؟

منوچهر یزدیان

اين روزها، بيش از هر زمان ديگری، از در و ديوار "سپهر سياسی اپوزيسيون حکومت اسلامی" صدای قيل و قال «ضرورت ايجاد اتحاد برای سرنگون کردن حکومت اسلامی» به گوش می رسد و هر کس به فراخور درک و دانش و اهداف و اغراض خود به اين می انديشد که شروط لازم برای تحقق اين "اتحاد" چيستند. در اين ميان آقای دکتر کورش عرفانی، مؤسس حزب «ايران آباد»، نيز قدم به جلو نهاده و شروط مورد نظر حزب خود را - لابد برای اينکه داوطلبان اتحاد با حزب ايشان مطلع باشند - در دو گفتار ويدئوئی مطرح ساخته اند که مجموعاً نمایشی است از یک «سلاخی‌ سیاسی» که در پایان آن قرار نیست کسی جز خود سلاخ زنده بماند تا یک "اتحاد سیاسی" را برای گذار، انحلال، سرنگونی و غیرهء حکومت اسلامی ایران بر پا نماید.

000000000000000000000000